Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα του ΠΜΣ

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του Π.Μ.Σ. συνολικά, με την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ, στοχεύουν ώστε οι φοιτητές να είναι θέση να:

  • Πραγματοποιούν αναλύσεις των παραγόντων (οικονομικών και κοινωνικών)παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία των λιμένων και την παράκτια οικονομία, αξιολογώντας τις στρατηγικές και τις τακτικές διαχείρισης λιμένων και τερματικών σταθμών.
  • Να είναι εξοικειωμένοι με όλο το πλέγμα των λιμενικών δραστηριοτήτων, έτσι που στη συνέχεια με τις γνώσεις της μακροοικονομικής θεωρίας να μπορούν να συμβάλουν στην αναπτυξιακή συμβολή των λιμανιών στην τοπική αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη.
  • Να μπορούν να επιδεικνύουν επιχειρησιακή και εργασιακή ηθική, όντας εξοικειωμένοι με τις αρχές της διαχείρισης λιμένων και την εφαρμογή τους στην πράξη.
  • Γνωρίζουν τα περιβαλλοντικά και νομικά θέματα που άπτονται των λειτουργιών των λιμένων.
  • Να κατανοούν την έννοια του θαλάσσιου τουρισμού και τη σημασία του, να γνωρίζουν τις νέες τάσεις του θαλάσσιου τουρισμού, αλλά και ειδικότερα της βιομηχανίας της κρουαζιέρας και της βιομηχανίας σκαφών αναψυχής καθώς και τις επιπτώσεις στη λιμενική βιομηχανία που υποστηρίζει τις συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες, σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
  • Έχουν γνώση των παγκόσμιων τάσεων και των καλών πρακτικών που αφορούν στη διαχείριση των λιμένων και στην παράκτια οικονομία.
  • Αποκτήσουν την ικανότητα χρήσης ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων για τη διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης δεδομένων σχετικών με τη διαχείριση των λιμένων και την παράκτια οικονομία.
  • Εξοικειωθούν με τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας αναφορικά με τη διαχείριση λιμένων και το πως αυτές επηρεάζουν μελλοντικά τις λιμενικές λειτουργίες και τις δραστηριότητες της παράκτιας οικονομίας.
  • Αποκτήσουν κριτική σκέψη και να βρίσκονται σε θέση να προσφέρουν ικανοποιητικές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα που δύναται να προκύψουν στο πλαίσιο της διαχείρισης λιμένων και της παράκτιας οικονομίας.