Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα του ΠΜΣ

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του Π.Μ.Σ. συνολικά, με την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ, στοχεύουν ώστε οι φοιτητές να είναι θέση να:

  • Αναλύουν και να ερμηνεύουν οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία των λιμένων και την παράκτια οικονομία, αξιολογώντας τις στρατηγικές και τις τακτικές διαχείρισης λιμένων και τερματικών σταθμών.
  • Να είναι εξοικειωμένοι με όλο το πλέγμα των λιμενικών δραστηριοτήτων, έτσι που στη συνέχεια με τις γνώσεις της μακροοικονομικής θεωρίας να μπορούν να συμβάλουν στην αναπτυξιακή συμβολή των λιμανιών στην τοπική αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη.
  • Έχουν εξοικείωση με τις αρχές της διαχείρισης λιμένων και την εφαρμογή τους σε σενάρια πραγματικού κόσμου, επιδεικνύοντας επιχειρησιακή και εργασιακή ηθική.
  • Κατανοούν τα περιβαλλοντικά, νομικά θέματα και τα θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με τις λιμενικές λειτουργίες και την παράκτια ανάπτυξη.
  • Να κατανοούν την έννοια του θαλάσσιου τουρισμού και τη σημασία του, να γνωρίζουν τις νέες τάσεις του θαλάσσιου τουρισμού, αλλά και ειδικότερα της βιομηχανίας της κρουαζιέρας και της βιομηχανίας σκαφών αναψυχής καθώς και τις επιπτώσεις στη λιμενική βιομηχανία που υποστηρίζει τις συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες, σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
  • Έχουν γνώση των παγκόσμιων τάσεων και βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση των λιμένων και την ανάπτυξη της παράκτιας οικονομίας.
  • Αποκτήσουν την ικανότητα χρήσης ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων για τη διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης δεδομένων σχετικών με τη διαχείριση των λιμένων και την παράκτια οικονομία.
  • Εξοικειωθούν με τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες στη διαχείριση λιμένων και τον πιθανό αντίκτυπό τους στις μελλοντικές λιμενικές λειτουργίες και τις λειτουργίες της παράκτιας οικονομίας.
  • Αποκτήσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας ανάλυσης σύνθετων προβλημάτων και ανάπτυξης αποτελεσματικών λύσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης λιμένων και της παράκτιας οικονομίας.