Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς


Δήλωση Ποιότητας του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεσμεύεται να διασφαλίζει την ποιότητα σε όλες τις πολιτικές και δραστηριότητές του καθώς και σε ότι αφορά στη λειτουργία του. Δεσμεύεται να παρέχει στους φοιτητές του ποιοτικά προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας πλήρως εναρμονισμένα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και χρήσιμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό, το Τμήμα Ναυτιλιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρέχει, στη βάση διεθνών προτύπων ποιότητας, ένα Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) διαμορφωμένο με επίκεντρο τον άνθρωπο, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους, ισότιμο και χωρίς αποκλεισμούς.

Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος

Το Τμήμα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική Ποιότητας η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Μέσα από την ανάπτυξη, αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό της πολιτικής ποιότητας, το Τμήμα δεσμεύεται να επιτύχει ακόμα υψηλότερες επιδόσεις. Με αυτή τη στρατηγική θα αναδείξει αξίες, πρότυπα και παραδείγματα, ώστε να συμβάλει στην επιδίωξη του Πανεπιστημίου Πειραιώς για διδακτικά και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας που θα συμβάλλουν σε μια σταθερή πορεία ανάπτυξης του κλάδου της Ναυτιλίας και της χώρας γενικότερα.

Η Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και η στρατηγική εφαρμογής της είναι εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, το Τμήμα συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζονται από το νόμο.

Η βάση της επιτυχίας στη διασφάλιση της ποιότητας είναι η συνεργασία μεταξύ όλων, η επένδυση στην τεχνολογία αλλά και στον άνθρωπο, η συνεχής προσπάθεια διασύνδεσης του Τμήματος με την αγορά εργασίας, αλλά και η συνδυαστική χρήση των γενικών γνώσεων με την εξειδίκευση που παρέχει το πρόγραμμα σπουδών.

Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Η πιστοποίηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας αποτελεί διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης η οποία λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και, εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα, ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Standards Guidelines 2015) με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Τμήματος.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η ΜΟΔΙΠ οργανώνει, προετοιμάζει και υποστηρίζει το Τμήμα για/κατά την εξωτερική αξιολόγηση/πιστοποίηση, ενώ, παράλληλα, βοηθά στην εισαγωγή βελτιώσεων, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των εμπειρογνωμόνων.

Τα αποτελέσματα της στρατηγικής για τη διασφάλιση της ποιότητας τεκμηριώνονται στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης, στις αναλυτικές πληροφορίες για τη στοχοθεσία  του Τμήματος και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων του ΠΠΣ, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, στις θετικές αξιολογήσεις των φοιτητών του Τμήματος, στην πλήρη ευθυγράμμιση με τα Ευρωπαϊκά και τα Διεθνή Πρότυπα (σύστημα ECTS), στην απρόσκοπτη αποδοχή των αποφοίτων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και στην επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνική εξέλιξή τους.