Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Tμήμα

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ίδρυσε το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών (Τ.Ν.Σ.) το 1989, με στόχο τη γεφύρωση του ακαδημαϊκού χάσματος στο ελληνικό ναυτιλιακό πλέγμα. Ο στόχος της υλοποίησης της συγκεκριμένης στρατηγικής απόφασης ήταν η προσφορά ακαδημαϊκών υπηρεσιών υψίστης ποιότητας στην τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων σκοπών:

  • Προσφορά σύγχρονης θεωρητικής και πρακτικής ειδίκευσης στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών, των συνδυασμένων μεταφορών και της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης.
  • Διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας σε διαφόρους επιστημονικούς κλάδους που εντάσσονται στο χώρο των ναυτιλιακών σπουδών, όπως είναι η διοίκηση, το περιβάλλον το μάρκετινγκ, η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η στρατηγική διοίκηση, η οργανωσιακή συμπεριφορά, η λογιστική και χρηματοοικονομική, οι ναυτασφαλίσεις κ.α.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εξατομικευμένων στις ανάγκες δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο ναυτιλιακό χώρο, όπως ναυτιλιακές εταιρείες, λιμάνια, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προμηθευτές, υπουργεία.
  • Δημιουργία παγκόσμιων και μακροχρόνιων συνεργασιών σε ακαδημαϊκό και βιομηχανικό επίπεδο μέσω συμπράξεων με ακαδημαϊκά ιδρύματα σε επίπεδο έρευνας και ανταλλαγής φοιτητών και με ισχυρούς παίκτες της αγοράς σε επίπεδο πρακτικής άσκησης και ευκαιριών σταδιοδρομίας.

Το Τμήμα, μέσω των ισχυρών δεσμών του με το ελληνικό ναυτιλιακό πλέγμα και την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στους προπτυχιακούς φοιτητές και μοναδικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας στους αποφοίτους. Από την ίδρυσή του, διατηρεί ένα αποτελεσματικό δίκτυο αποφοίτων με ισχυρές διασυνδέσεις, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της ναυτιλιακής βιομηχανίας.