Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Πρακτική Άσκηση

Αρχική Σελίδα > Καριέρα > Πρακτική Άσκηση


Η Πρακτική Άσκηση είναι διάρκειας 3 μηνών, πλήρους απασχόλησης για τους φοιτητές και γίνεται κατά το διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης καθορίζεται κάθε έτος από την Συνέλευση του Τμήματος.

Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών, έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, στην προσπάθεια του να προσφέρει στους φοιτητές εργασιακή εμπειρία, πέραν της δεδομένης άριστης θεωρητικής κατάρτισης που τους παρέχει. Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική αφού δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα να την επιλέξουν ως «μάθημα επιλογής». Επίσης, η πρακτική άσκηση αφορά εγχώρια απασχόληση, διενεργείται μόνο στο 8ο εξάμηνο και αφορά τους φοιτητές που βρίσκονται στο τέταρτο έτος των σπουδών τους. Η διαδικασία της υλοποίησης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης εξελίσσεται σε δύο στάδια, α) την πρόσκληση υποβολής και καταχώρηση των αιτήσεων πρακτικής άσκησης και β) την σχετική ενημέρωση των επιχειρήσεων και την επιλογή για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Κατά την διαδικασία της πρόσκλησης υποβολής και καταχώρησης των αιτήσεων πρακτικής άσκησης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης κατόπιν συνεννόησης με τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνει σε εμφανή σημεία στους χώρους του Πανεπιστημίου και στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα του τμήματος και στην πλατφόρμα της Πρακτικής Άσκησης https://praktiki.unipi.gr) την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης, στην οποία αναφέρονται πληροφορίες για την κατάθεση και την προθεσμία υποβολής τους. Οι φοιτητές καλούνται εν συνεχεία να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους, συνοδευόμενη από το βιογραφικό τους σημείωμα και την κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας.

Μέσα από τη διαδικασία επιλογής, που ανακοινώνεται αναλυτικά κάθε φορά, διασφαλίζεται η διαφάνεια, η ίση μεταχείριση και η μη διάκριση των αιτούμενων συμμετοχής στο πρόγραμμα με βάση το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την αναπηρία ή χρόνια πάθηση, την ηλικία, την οικογενειακή ή κοινωνική κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου. Παράλληλα, εξελίσσεται η σχετική ενημέρωση των επιχειρήσεων και η επιλογή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Κατά την διάρκεια της εξέλιξης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, πραγματοποιείται Έλεγχος Ποιότητας από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης και το προσωπικό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, μέσω της διαρκούς επαφής με τους συμμετέχοντες φοιτητές, αλλά και τους φορείς υποδοχής (ναυτιλιακές επιχειρήσεις), προκειμένου να συμβάλλουν στην παρακολούθηση της προόδου του προγράμματος αλλά και να λυθούν τυχόν προβλήματα.

Ο τρόπος εφαρμογής της πρακτικής άσκησης από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών συνδέει τις ακαδημαϊκές σπουδές με τον απαιτητικό χώρο εργασίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στοχεύοντας κυρίως στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας η οποία με την σειρά της θα επιτρέψει στον φοιτητή την ενδυνάμωση του βιογραφικού του ώστε να βελτιωθούν και οι προοπτικές του για μελλοντική απασχόληση. Επιπρόσθετα, η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση του φοιτητή με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας και τις σύγχρονες τεχνολογίες, στην απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων (επικοινωνίας, δικτύωσης και λειτουργίας σε ομάδες) και στην εν γένει προετοιμασία του για την ανάληψη θέσεων ευθύνης στο μέλλον. Απώτερος στόχος δεν είναι άλλος από την ανάπτυξη ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του Τμήματος και της αγοράς εργασίας, μέσω του φοιτητικού δυναμικού και της απορρόφησης του.

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών έχει καταφέρει να αποκτήσει μία εξαιρετική φήμη και αναγνώριση του ακαδημαϊκού του έργου από πλευράς των ναυτιλιακών εταιρειών, γεγονός που αποτυπώνεται από την συνεχή αύξηση του αριθμού των φοιτητών που οι τελευταίες ζητούν για πρακτική άσκηση. Οι φοιτητές του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, απασχολούνται στο σύνολο σχεδόν των τμημάτων των ναυτιλιακών εταιρειών, με αυτά των Ναυλώσεων (Chartering) και του Operation να διεκδικούν ωστόσο την μερίδα του λέοντος στις προτιμήσεις των φοιτητών. Τα αποτελέσματα κρίνονται λίαν ικανοποιητικά, όπως προκύπτει από το γεγονός ότι ένα αρκετά υψηλό ποσοστό των φοιτητών μας απορροφάται στην αγορά εργασίας μετά το πέρας της πρακτικής τους άσκησης, με τις ναυτιλιακές εταιρείες να αξιολογούν θετικά την εργασιακή απόδοση τους.

Το Τμήμα είναι ιδιαίτερα δραστήριο ακολουθώντας μία πλήρως εξωστρεφή πολιτική η οποία περιλαμβάνει εκπαιδευτικές εκδρομές σε ναυτιλιακές εταιρείες ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και την πρόσκληση και συμμετοχή στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών στις εκδηλώσεις του Τμήματος.