Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Κανονισμός Σπουδών

Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Κανονισμός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Κανονισμός Εξετάσεων και Επιτηρήσεων


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ  2018-2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ


Άρθρο 1
Εισαγωγή φοιτητών
 1. Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και αποστολή των ονομάτων των επιτυχόντων από το Υπουργείο στο Τμήμα. Η εγγραφή των ειδικών κατηγοριών εισακτέων γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων εισαγωγής, στο Τμήμα εγγράφονται φοιτητές με τη διαδικασία των μετεγγραφών και των κατατακτηρίων εξετάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.  
Άρθρο 2
Εγγραφή – Δηλώσεις
 1. Ο φοιτητής εγγράφεται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Οι φοιτητές υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονική δήλωση με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο (δήλωση μαθημάτων), στην αρχή κάθε εξαμήνου και μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες. Η δήλωση μαθημάτων ισχύει με τους περιορισμούς που ισχύουν για τα προαπαιτούμενα και για τα εξαρτώμενα μαθήματα ανά ισχύον πρόγραμμα σπουδών.
 2. Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων επιλογής δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις. Σε περίπτωση που ο φοιτητής εξεταστεί εκ παραδρομής, τότε ο βαθμός δεν υπολογίζεται
 3. Ο αριθμός των μαθημάτων που επιλέγουν οι φοιτητές ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών.
 4. Σε περίπτωση που ένα μάθημα επιλογής δε διδαχθεί λόγω μικρού αριθμού φοιτητών που το επέλεξαν, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, δίνεται στους προαναφερθέντες φοιτητές η δυνατότητα υποβολής νέας δήλωσης εγγραφής σε άλλο μάθημα επιλογής, έστω και εκτός της καθορισμένης προθεσμίας.
 5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αντικατάστασης κάποιου μαθήματος επιλογής με μη προβιβάσιμο βαθμό με άλλο μάθημα επιλογής.
 6. Στους φοιτητές του Τμήματος δίνεται η δυνατότητα αναβαθμολόγησης έως και τριών (3) μαθημάτων καθ΄όλη την διάρκεια των σπουδών τους. Η αναβαθμολόγηση γίνεται με αίτηση του φοιτητή στην γραμματεία του τμήματος στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου με διαγραφή του ήδη καταχωρημένου βαθμού.
 7. Στους φοιτητές του Τμήματος δύναται να επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων επιλογής μεγαλυτέρων εξαμήνων από το εξάμηνο φοίτησης του φοιτητή
Άρθρο 3
Διάρκεια φοίτησης – Μερική φοίτηση – Διακοπή φοίτησης
 1. Η διάρκεια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα κατανεμημένα σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη.
 2. Ενεργοί φοιτητές νοούνται οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό Πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα, δηλαδή δώδεκα (12) εξάμηνα ή έξι (6) έτη.
 3. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής. Για τους ενεργούς φοιτητές μερικής φοίτησης η διάρκεια φοίτησης είναι διπλάσια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.
 4. Οι φοιτητές μπορούν, ύστερα από αίτησή τους προς την Κοσμητεία της Σχολής τους, να διακόψουν τη φοίτησή τους. Η φοιτητική ιδιότητα διακόπτεται προσωρινά κατά το χρόνο διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Η αίτηση κατατίθεται πριν την έναρξη του εξαμήνου για το οποίο ζητείται έναρξη της διακοπής. Διακοπή φοίτησης δύναται να ζητήσει ο φοιτητής για ζυγό αριθμό εξαμήνων, λόγω της αλληλουχίας των μαθημάτων και όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
Άρθρο 4
Οργάνωση Διδασκαλίας – Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
 1. Οι προπτυχιακές σπουδές διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και σύμφωνα με το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που καταρτίζει η Συνέλευση του Τμήματος και αποτυπώνεται στον οικείο Οδηγό Σπουδών. Το εκπαιδευτικό/διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων, ορίζεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.
 2. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, ωστόσο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του Πρύτανη, ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας της Σχολής. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας, που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα, είναι μικρότερος από τις δεκατρείς (13), το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέταση του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.
 3. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Τα μαθήματα διακόπτονται: α) από παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι και την ημέρα των Θεοφανίων και β) από την Μεγάλη Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά.
 4. Το Πανεπιστήμιο αργεί κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες και ημέρες αργιών: α) Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου, β) Επέτειο του Πολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου), γ) του Αγίου Σπυρίδωνα, Πολιούχου του Πειραιά (12 Δεκεμβρίου), δ) Εορτή των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου), ε) Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου, στ) την ημέρα της Καθαράς Δευτέρας, ζ) 1η Μαΐου και η) την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.
 5. Διακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος πέρα από τα προβλεπόμενα στο νόμο, είναι δυνατή με απόφαση της Συγκλήτου και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε έκτακτες περιπτώσεις ακραίων φαινομένων δύναται η διακοπή του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος με απόφαση του Πρύτανη.
Άρθρο 5
Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας – εξετάσεων
 1. Η διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Σπουδών σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Τμήματος και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Το ωρολόγιο πρόγραμμα ισχύει για ένα διδακτικό εξάμηνο και καταρτίζεται (συντάσσεται ή αναθεωρείται) τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Αφού οριστικοποιηθεί, γνωστοποιείται από τη Διεύθυνση Σπουδών στη Γραμματεία του Τμήματος. Με επιμέλεια της Γραμματείας του Τμήματος γνωστοποιείται στους διδάσκοντες και στους φοιτητές τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων.
 2. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μαθήματα, τις αίθουσες διδασκαλίας, φροντιστηρίων και εργαστηρίων και την εβδομαδιαία κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων μέσα στις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος.
 3. Η παρακολούθηση των μαθημάτων (παραδόσεων, φροντιστηρίων, εργαστηρίων, σπουδαστηρίων, σεμιναρίων κλπ.) από τους φοιτητές είναι κατά κανόνα προαιρετική.
 4. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή στο e-class.
 5. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών αποκλείονται οι συμπτώσεις ωρών διδασκαλίας για τα υποχρεωτικά μαθήματα του ίδιου εξαμήνου και στο ωρολόγιο πρόγραμμα εξετάσεων αποκλείονται οι συμπτώσεις ωρών εξέτασης μόνο για τα μαθήματα του ίδιου εξαμήνου.
 6. Το ‘Ίδρυμα μεριμνά για την διευκόλυνση της προσέλευσης φοιτητών και διδασκόντων με ειδικές ανάγκες.
Άρθρο 6
Εξετάσεις – Κανονισμός Διεξαγωγής Εξετάσεων
 1. Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων σε επαναληπτική εξέταση που διενεργείται το μήνα Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη του νέου χειμερινού εξαμήνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια των εξετάσεων είναι η συμπλήρωση δεκατριών (13) εβδομάδων διδασκαλίας.
 2. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Σπουδών, με κοινή χρήση των διαθέσιμων χώρων, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Τμήματος και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.
 4. Κάθε εξεταστική περίοδος διαρκεί 4-5 εβδομάδες. Η έναρξη και λήξη των εξεταστικών περιόδων περιλαμβάνονται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την με ειδικό τρόπο εξέταση (πχ προφορικά, με αύξηση του χρόνου εξέτασης, με ειδικά θέματα κλπ κατά την κρίση του διδάσκοντα και την απόφαση της Συνέλευσης) φοιτητών με αποδεδειγμένη, πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα, δυσλεξία μετά από αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος.  Επίσης δύναται να παρασχεθεί η δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε ειδικές περιπτώσεις αποδεικνυόμενες με επίσημα δικαιολογητικά.
 5. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή Επιτροπή καθηγητών της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο ή και καθηγητές άλλων Σχολών, αν δεν υπάρχουν τέτοιοι καθηγητές στην οικεία Σχολή και ορίζονται από τον Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο διδάσκων του μαθήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει τη φοίτησή του και επανεξετάζεται στο συγκεκριμένο μάθημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 6. Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει την ύλη που έχει ανακοινωθεί στους φοιτητές από την αρχή και κατά την διάρκεια του εξαμήνου σε συνδυασμό και με τις πιθανές διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που επιφέρει ο διδάσκων. Οι εξετάσεις διενεργούνται γραπτώς ή προφορικώς, κατά την κρίση του διδάσκοντος. Όταν οι εξετάσεις διεξάγονται προφορικώς, η ακριβής χρονική κατανομή της διεξαγωγής τους μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζει το πρόγραμμα εξετάσεων είναι αρμοδιότητα του διδάσκοντος μετά από έγκριση της  συνέλευσης
 7. Στο Τμήμα δύναται να συστήνεται Επιτροπή Εξετάσεων από τρία μέλη Δ.Ε.Π. που επιλέγονται για μια διετία από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η θητεία της επιτροπής μπορεί να ανανεώνεται για άλλη μια διετία. Έργο της Επιτροπής Εξετάσεων είναι η ρύθμιση όλων των θεμάτων που έχουν σχέση με την καλή οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων (επιτηρητές, αίθουσες, σειρές θεμάτων, ανωμαλίες κατά τις εξετάσεις λόγω κακού προγραμματισμού, αντιγραφές και παρόμοια).
 8. Η συνήθης διάρκεια των εξετάσεων είναι δίωρη. Η διάρκεια των εξετάσεων μπορεί να ορισθεί από τον εξεταστή και σε λιγότερο χρόνο όχι πάντως μικρότερο της μιας ώρας, αυτό δε, θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί με το πρόγραμμα εξετάσεων. Οι εξετάσεις περατώνονται στο τέλος τριών ωρών κατά το μέγιστο.

Κανόνες διεξαγωγής εξετάσεων:

 1. Ο κάθε εξεταστής μπορεί να ετοιμάζει για κάθε εξέταση τις σειρές θεμάτων οι οποίες διανέμονται εναλλάξ στους εξεταζόμενους φοιτητές.
 2. Ο επιτηρητής δύναται, πριν από τη διανομή των θεμάτων, να αλλάζει θέσεις στους εξεταζόμενους. Αλλαγή θέσεως στον εξεταζόμενο επιτρέπεται επίσης όταν ο επιτηρητής θεωρήσει αυτό σκόπιμο. Σε μεγάλο αριθμό εξεταζόμενων υπάρχουν πάντοτε δύο ή και περισσότεροι επιτηρητές.
 3. Ο επιτηρητής ή ο εξεταστής ελέγχει τις ταυτότητες και υπογράφει τις κόλλες των εξεταζόμενων κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Ο έλεγχος ταυτοτήτων είναι υποχρεωτικός και για αυτό οι φοιτητές πρέπει να φέρουν την φοιτητική τους ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία. Φοιτητής που δεν φέρει ταυτότητα δεν επιτρέπεται να εξεταστεί ή, αν παραδώσει γραπτό, αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη.
 4. Επιπλέον, ο φοιτητής πρέπει να έχει μαζί του στυλό, σβηστικό υλικό και calculator, εφόσον απαιτείται και το επιτρέπει ο εξεταστής. Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα, η χρήση τους και τα παρελκόμενά τους, στην αίθουσα των εξετάσεων.. Αν οι φοιτητές φέρουν τέτοια αντικείμενα ή βιβλία ή σημειώσεις τα αφήνουν με τακτική σειρά στην έδρα και τα παραλαμβάνουν όταν αποχωρούν. Το Πανεπιστήμιο δε φέρει ευθύνη για την απώλειά τους.
 5. Η συμπλήρωση του ονόματος και των λοιπών στοιχείων γίνεται με την παραλαβή της κόλλας έστω και αν ο φοιτητής προτίθεται να την παραδώσει λευκή.
 6. Βεβαίωση ότι ο φοιτητής προσήλθε στις εξετάσεις δίνεται εφόσον ο επιτηρητής διαπιστώσει με βεβαιότητα την ταυτότητα του εξετασθέντος.
 7. Αν ο φοιτητής ζητήσει να απουσιάσει από την αίθουσα εξέτασης, ο επιτηρητής αναγράφει στην κόλλα την ώρα εξόδου του εξεταζόμενου και την ώρα επανεισόδου του. Τα θέματα των εξετάσεων δίνονται στους φοιτητές και παραλαμβάνονται μαζί με τα γραπτά.
 8. Η εποπτεία ή επιτήρηση των εξετάσεων διενεργείται από μέλη Δ.Ε.Π., από προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, από Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες, από μέλη ΕΔΠ, Ε.Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π., από μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, και μεταδιδακτορικούς συνεργάτες και σε έκτακτες περιπτώσεις και από το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου.
 9. Οι επόπτες οφείλουν να αποβάλουν από την αίθουσα τον φοιτητή που παραβιάζει τις παραπάνω απαγορεύσεις. Το γραπτό του φοιτητή που αποβάλλεται, μηδενίζεται. Ο επιτηρητής φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα και αναφέρει άμεσα στον υπεύθυνο του μαθήματος τυχόν άρνηση συμμόρφωσης φοιτητή προς τις οδηγίες. Σε περίπτωση άρνησης του φοιτητή να συμμορφωθεί, ο υπεύθυνος του μαθήματος μηδενίζει το γραπτό του. Ο υπεύθυνος του μαθήματος έχει την ευθύνη για την ομαλή και σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον κανονισμό, διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας.
 10. Οι επιτηρητές είναι υπεύθυνοι για την αποτροπή αντιγραφής από τους εξεταζόμενους και λογοδοτούν στη διοίκηση του Τμήματος.
 11. Τα θέματα ανακοινώνονται από τον υπεύθυνο για τη διενέργεια των εξετάσεων μέλος Δ.Ε.Π. και σε έκτακτες περιπτώσεις από εκπρόσωπο ή αντικαταστάτη αυτού, το οποίο είναι και το μόνο υπεύθυνο να δίνει δημοσίως διευκρινίσεις σε τυχόν προβλήματα ή απορίες. Οι εξετάσεις διενεργούνται χωρίς τη βοήθεια βιβλίων ή σημειώσεων, εκτός αν το επιτρέπει ρητώς ο διδάσκων, λόγω του είδους των θεμάτων, έπειτα από σχετική έγγραφη ανακοίνωσή του σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη διεξαγωγή των εξετάσεων.
 12. Αν προκύψουν άλλα προβλήματα που δεν αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, ούτε προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. διακοπές ρεύματος, αιφνίδια ασθένεια εξεταζόμενου κλπ) αποφασίζει ο υπεύθυνος εξετάσεων του μαθήματος.
Άρθρο 7
Βαθμολογία
 1. Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα εντός του πλαισίου ορίων βαθμολόγησης και επιτυχίας που αποφασίζει ετησίως η συνέλευση, ο οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις (μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος) ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις.
 2. Η βαθμολογία του φοιτητή διαμορφώνεται με βάση την επίδοσή του στις εξετάσεις. Είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη και επιδόσεις σε ενδιάμεσες εξετάσεις προόδου, σε εργασίες ή ασκήσεις. Η επίδοση στα μαθήματα αξιολογείται με βαθμούς που δίνονται κατά τη διαδικασία ελέγχου των γνώσεων. Κάθε μάθημα, εκπαιδευτική δραστηριότητα ή διπλωματική εργασία βαθμολογείται αυτοτελώς σε ακέραιες ή και μισές μονάδες σε ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου πχ 8,3. Η βαθμολογική κλίμακα στη συνολική επίδοση του φοιτητή ορίζεται από το μηδέν έως το δέκα. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το πέντε (5) και οι μεγαλύτεροι του.
 3. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων καταχωρίζονται από τον διδάσκοντα στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης του μαθήματος. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται στο Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα των Γραμματειών. Υπεύθυνος για την τήρηση των παραπάνω είναι ο/η Γραμματέας του Τμήματος.
 4. Ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί σε μαθήματα, για τα οποία δεν έλαβε προβιβάσιμο βαθμό, στην περίοδο του Σεπτεμβρίου ή σε επόμενη εξεταστική περίοδο. Αν πρόκειται για μαθήματα επιλογής, έχει δικαίωμα να τα αντικαταστήσει με άλλα μαθήματα επιλογής, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και δηλωθεί η παρακολούθησή τους. Επανεξέταση στην ίδια εξεταστική περίοδο αποκλείεται.
 5. Ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει από τον ίδιο τον διδάσκοντα επίδειξη του γραπτού του και αιτιολόγηση της βαθμολόγησής του, εντός μηνός από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.  Διόρθωση βαθμού μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την Γραμματεία επιτρέπεται μόνον, λόγω δικαιολογημένης παραδρομής ή αθροιστικού σφάλματος.
 6. Στον φοιτητή δίνεται η δυνατότητα αναβαθμολόγησης έως και τριών (3) μαθημάτων καθ΄όλη την διάρκεια των σπουδών τους. Η αναβαθμολόγηση γίνεται με αίτηση του φοιτητή στην γραμματεία του τμήματος στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου και διαγραφή του ήδη καταχωρημένου βαθμού.
 7. Κατά την διαδικασία της αναβαθμολόγησης, το μάθημα βαθμολογείται ως εάν εξεταζόταν για πρώτη φορά, χωρίς να λαμβάνεται καθόλου υπόψη ο βαθμός της πρώτης εξέτασης. Αν ο φοιτητής δεν επιτύχει στην εξέταση του μαθήματος, του οποίου ζητεί αναβαθμολόγηση, τότε θεωρείται αποτυχών. Έχει μεν το δικαίωμα να συμμετάσχει και πάλι στις εξετάσεις μέχρι να επιτύχει
 8. Σε περίπτωση τεκμηριωμένης υπόνοιας αντιγραφής, λογοκλοπής ή άλλου τρόπου φαλκίδευσης του αποτελέσματος των εξετάσεων, δεν ανακοινώνεται βαθμολογία και, ανεξαρτήτως της τυχόν επιβολής πειθαρχικών ποινών, ο φοιτητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση.
 9. Τα γραπτά φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέλεια του διδάσκοντος για έξι (6) μήνες. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού τα γραπτά παύουν να έχουν ισχύ και καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία. Η καταστροφή τους είναι καλύτερα να γίνεται σε συσκευές καταστροφής εγγράφων του Ιδρύματος και τα προϊόντα της καταστροφής να ανακυκλώνονται.
Άρθρο 8
Συγγράμματα
 1. Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος δικαιούνται να επιλέγουν και να προμηθεύονται δωρεάν αριθμό διδακτικών συγγραμμάτων ίσο με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και σε κάθε περίπτωση ένα (1) σύγγραμμα ανά μάθημα.
 2. Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης, καθώς και οι έντυπες ή ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές σημειώσεις, ύστερα από την κατ’ έτος έγκρισή τους από τη Συνέλευση του Τμήματος, Το διδακτικό σύγγραμμα ανταποκρίνεται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο ενός μαθήματος και καλύπτει ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου του, όπως αυτά καθορίζονται στον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.
 3. Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, το οποίο προέρχεται από τα δηλωθέντα συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ. Ο συγκεκριμένος κατάλογος συντάσσεται ετησίως ύστερα από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα από αυτά, καθώς και των λοιπών καθηγητών που κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος.
Άρθρο 9
Βιβλιοθήκη

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΠ) λειτουργεί ενιαία Κεντρική Βιβλιοθήκη, σε επίπεδο διεύθυνσης ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα, με τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης» (ΒΙ.ΚΕ.Π.). Προκειμένου να γίνουν μέλη της ΒΙ.ΚΕ.Π, οι προπτυχιακοί φοιτητές χρειάζεται να εγγραφούν στη Βιβλιοθήκη, σύμφωνα με τις εκάστοτε διαδικασίες και να δηλώσουν ότι αποδέχονται τον κανονισμό λειτουργίας και την νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων του μέλους. Η εγγραφή καταχωρίζεται στο αυτοματοποιημένο σύστημα της ΒΙ.ΚΕ.Π. και εκδίδεται η κάρτα-μέλους που φέρει μοναδικό αριθμό (barcode).  Η λύση της ιδιότητας του μέλους στη ΒΙ.ΚΕ.Π. τελείται με την  αποφοίτηση. Οι χρήστες υποχρεούνται να επιστρέψουν υλικό ή εξοπλισμό που έχουν δανειστεί.  Η ΒΙ.ΚΕ.Π. λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά τις ώρες 08.00-20.00 την επίσημη εκπαιδευτική περίοδο. Τον υπόλοιπο χρόνο το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται από τις εποπτικές αρχές της Βιβλιοθήκης. (Πληροφορίες για τους όρους δανεισμού θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου).  

Άρθρο 10
Δικαιώματα και υποχρεώσεις φοιτητών
 1. Οι φοιτητές διεκπεραιώνουν τις εκπαιδευτικές και εξεταστικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Συνεργάζονται με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους ανάγκες, σε ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται εντύπως ή ηλεκτρονικά από τους διδάσκοντες στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Μπορούν επίσης να απευθύνονται στον Κοσμήτορα και τον Πρόεδρο του Τμήματος για ζητήματα της αρμοδιότητάς τους.
 2. Δικαιούνται επίσης να υποβάλλουν αιτήσεις στη Γραμματεία του Τμήματος. Η απάντηση στις αιτήσεις αυτές δίνεται σε εύλογο χρόνο, γραπτώς ή προφορικώς, από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου. Η Γραμματεία οφείλει να δέχεται τους φοιτητές σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κοινού τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, προκειμένου να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες, να δέχονται αιτήσεις κ.λπ., σύμφωνα με την κείμενη πανεπιστημιακή νομοθεσία και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά.
 3. Οι φοιτητές συμμετέχουν, δια των νομίμως ορισμένων εκπροσώπων τους, ενεργώς στις διοικητικές δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων του Τμήματος, συμβάλλοντας στην οργάνωση και λειτουργία των διοικητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών του τελευταίου, καθώς επίσης της οικείας Σχολής και του Πανεπιστημίου γενικότερα. Η διάθεση ελεύθερων αιθουσών για φοιτητικές εκδηλώσεις γίνεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη ελεύθερη αίθουσα με έγκαιρη ειδοποίηση του διδάσκοντος στη συγκεκριμένη αίθουσα. Οι αίθουσες που διατίθενται πρέπει να παραδίδονται μετά τη χρησιμοποίησή τους, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι άλλες λειτουργίες του Τμήματος ή του Ιδρύματος.
 4. Οι φοιτητές επιδεικνύουν τη φοιτητική ταυτότητα, όποτε προσέρχονται στη Γραμματεία ή στις εξετάσεις. Πριν από την ορκωμοσία τους παραδίδουν στη Γραμματεία του Τμήματος τη φοιτητική ταυτότητα και επιστρέφουν τα βιβλία που έχουν τυχόν δανειστεί από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Κατά την ανακήρυξη γίνεται έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διακοπή σίτισης και στέγασης.
 5. Οι φοιτητές δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις, τις βιβλιοθήκες, τα αναγνωστήρια και τον λοιπό εξοπλισμό του Τμήματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Τμήματος.
Άρθρο 11
Βραβεία – Υποτροφίες – Ανταποδοτικές Υποτροφίες

1. Βραβεία – Υποτροφίες

Το Τμήμα με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται να απονέμει διακρίσεις και βραβεία σε φοιτητές, εφόσον υπάρχει σχετική χρηματοδότηση.

Το Πανεπιστήμιο δύναται, εφόσον υπάρχει σχετική επιχορήγηση, να χορηγεί στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του βραβεία και υποτροφίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

2.Ανταποδοτικές υποτροφίες

Το Πανεπιστήμιο δύναται εφόσον υπάρχει σχετική επιχορήγηση να παρέχει στους φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση, εκ μέρους των φοιτητών, να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση, μέχρι σαράντα (40) ώρες μηνιαίως σε υπηρεσίες του ιδρύματος για εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες.  

Άρθρο 12
Ακαδημαϊκή Ταυτότητα – Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Οι φοιτητές μπορούν να αιτηθούν ηλεκτρονικά Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα, καθ’όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Αιτήσεις για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα δικαιούνται να υποβάλλουν όλοι οι φοιτητές. Ωστόσο, ισχύ και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου για τις μετακινήσεις τους, ώστε να δικαιούνται τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία εκπτώσεις, θα έχουν μόνο οι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες των φοιτητών:

α) πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.

β) μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

γ) κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στα πλαίσια του προγράμματος κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.

Η για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας (διακοπή, διαγραφή) συνεπάγεται αυτόματα παύση του δικαιώματος κατοχής της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, η οποία στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστρέφεται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 13
Θέματα Φοιτητικής Μέριμνας
 1. Το Πανεπιστήμιο μεριμνά για την ύπαρξη προϋποθέσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν στους φοιτητές να ανταποκριθούν στις πανεπιστημιακές τους υποχρεώσεις, διαμορφώνοντας τους απαραίτητους όρους σπουδών και διαβίωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι έχουν προτεραιότητα και ανάλογη πρόσβαση σε κάθε είδους παροχή και δικαίωμα που απορρέει από τη φοιτητική τους ιδιότητα.

Oι ενεργοί φοιτητές προπτυχιακοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του Νόμου 4009/2011 (Α195), δικαιούνται δωρεάν σίτισης εφόσον φοιτούν για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία και κυρίως την οικογενειακή ή ατομική οικονομική τους κατάσταση και την εντοπιότητα τους.

Ενεργοί φοιτητές είναι οι :

α) φοιτητές πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.

β) φοιτητές μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Οι προϋποθέσεις για δωρεάν σίτιση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας σίτισης  ορίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία και ανακοινώνονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

 1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές που φοιτούν για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ετήσιο στεγαστικό επίδομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Στους ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, δίνεται η δυνατότητα για δωρεάν διαμονή φοιτητών στις Φοιτητικές Εστίες άλλων Α.Ε.Ι. της Αθήνας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δωρεάν διαμονή των φοιτητών καθορίζονται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις που θέτει κάθε Φοιτητική Εστία. Οι φοιτητές που επιθυμούν δωρεάν διαμονή θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 3. Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4452/2017, οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 4368/2016. Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για την ανωτέρω κατηγορία φοιτητών, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύπτουν, συνεχίζει να πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες του Ιδρύματός σας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν.
 4. Κατά τη διαδικασία χορήγησης κοινωνικών παροχών, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και να επιτυγχάνεται η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων χωρίς οποιαδήποτε μορφή διάκρισης.
Άρθρο 14
Προϋποθέσεις Απονομής Τίτλου Σπουδών
 1. Ο/η φοιτητής/τρια ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν εξεταστεί επιτυχώς στα 40 μαθήματα που προβλέπονται από το Πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS).
 2. Ως ημερομηνία ανακήρυξης των πτυχιούχων ορίζεται η ημερομηνία του τελευταίου εξεταζόμενου μαθήματος κάθε εξεταστικής περιόδου του Τμήματος.
 3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού του πτυχίου ο οποίος υπολογίζεται σε δεκαδική βάση με δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
 4. Ο βαθμός του πτυχίου συνοδεύεται από χαρακτηρισμό ως εξής:

α) Άριστα, για βαθμό από 8,50 (συμπεριλαμβανομένου) έως 10,00

β) Λίαν Καλώς, για βαθμό από 6,50 (συμπεριλαμβανομένου) έως 8,49

γ) Καλώς, για βαθμό από 5,00 έως 6,49

Άρθρο 15
Κινητικότητα φοιτητών – Φιλοξενούμενοι Φοιτητές
 1. Φοιτητές οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών-ευρωπαϊκών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας εγγράφονται ως φιλοξενούμενοι φοιτητές του Τμήματος.
 2. Οι φιλοξενούμενοι φοιτητές έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν οι φοιτητές του Τμήματος για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή τους σε αυτό, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας.
 3. Προκειμένου περί φοιτητών εγγεγραμμένων στα ελληνικά Α.Ε.Ι., οι πιστωτικές μονάδες (credits), ο χρόνος φοίτησης, η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων και η βαθμολογία τους στο Α.Ε.Ι. υποδοχής λαμβάνονται υπόψη, μεταφέρονται και θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν στο Α.Ε.Ι. προέλευσης, εφόσον τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργασίας. Η βαθμολογία δε που λαμβάνει ο εξερχόμενος φοιτητής του τμήματος, στο μάθημα που εξετάστηκε στο τμήμα υποδοχής, δεν αντιστοιχίζεται αυτόματα αλλά εκτιμώνται οι καμπύλες κατανομής βαθμών στο εκεί εξεταζόμενο μάθημα και αντιστοιχίζονται με την εδώ εφαρμοζόμενη βαθμολογική κλίμακα.
 4. Σε όσους έχουν παρακολουθήσει διεθνή ή ευρωπαϊκά προγράμματα εκπαίδευσης μέσω προγραμμάτων του Πανεπιστημίου αναγνωρίζεται υποχρεωτικώς ως χρόνος πραγματικής φοίτησης ο χρόνος παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος και η αντίστοιχη βαθμολογία, μετατρεπόμενη στην προαναφερομένη βαθμολογική κλίμακα, σύμφωνα με τη σχετική εκπαιδευτική συμφωνία και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας κατά τις κείμενες διατάξεις. Η βαθμολογία μαθημάτων σε αλλοδαπά Α.Ε.Ι. πρέπει να αποδεικνύεται με πρωτότυπο επίσημο έγγραφο του αλλοδαπού Α.Ε.Ι. νομίμως μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.

Είναι δυνατή η αναγνώριση Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μέσω του προγράμματος ERASMUS. Η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων είναι η διαδικασία μέσω της οποίας πιστοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ότι μερικά από τα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και αξιολογηθεί σε άλλο Ίδρυμα βρίσκονται σε συνάφεια με τα μαθησιακά αποτελέσματα προσφερόμενων μαθημάτων. Δεδομένης της ποικιλίας των προγραμμάτων και των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι πιστωτικές μονάδες και τα μαθησιακά αποτελέσματα μιας εκπαιδευτικής ενότητας σε διαφορετικά προγράμματα, δεν είναι ταυτόσημα. Συνεπώς, ακολουθείται μια ευέλικτη προσέγγιση για την αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων που λαμβάνονται σε άλλο Ίδρυμα. Η Συμφωνία Μάθησης υπογράφεται πριν την αναχώρηση του Φοιτητή και έτσι ο Φοιτητής γνωρίζει εκ των προτέρων ότι τα μαθήματα που θα πάρει στο εξωτερικό, θα αναγνωριστούν, μετά από επιτυχή ολοκλήρωσή τους. Ενημερώνεται επίσης ο φοιτητής ότι για την ισοτιμία των πιστωτικών μονάδων(ECTS) (στην περίπτωση απόδοσης σε μάθημα χαμηλοτέρων (ECTS) στο τμήμα του Αλλοδαπού Α.Ε.Ι. σε σχέση με τα (ECTS) που αποδίδει το Τμήμα στο αντίστοιχο μάθημα ), δύναται να υποχρεωθεί, κατ΄επιλογή του διδάσκοντος, σε πρόσθετη εργασία ή και εξέταση του μαθήματος.

 1. Επισημαίνεται ότι εάν ο φοιτητής επιλέξει να παρακολουθήσει ένα μάθημα, το οποίο δεν εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του και δεν επιθυμεί να υπολογιστεί για την απόκτηση του τίτλου σπουδών του, αυτό δύναται να αναγραφεί στο πεδίο 6.1 του Παραρτήματος Διπλώματος.
Άρθρο 16
Αναγνώριση μαθημάτων
 1. Στους φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους.
 2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά την σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα και κατά περίπτωση οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής, που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης. Ο βαθμός του μαθήματος κατ’ αναλογία ορίζεται αντίστοιχος της κατανομής των βαθμών στο Ίδρυμα προέλευσης του φοιτητή. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για την αναγνώριση του  μαθήματος/ων, κατοχυρώνεται ο βαθμός που  επέτυχε ο φοιτητής στο Τμήμα προέλευσης.
 3. Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορούν να αναγνωριστούν στις περιπτώσεις (1) και (2) του παρόντος άρθρου καθώς και οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. (εκτός της περίπτωσης των μετεγγραφών) (Άρθρο 35 ν.4115/2013). Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορούν να αναγνωριστούν στην περίπτωσης εισαγωγής φοιτητών στο Τμήμα καθώς και στην περίπτωση των κατατακτηρίων εξετάσεων (εκτός των τριών (3) εξετασθέντων μαθημάτων για τα οποία οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται υποχρεωτικά εφ’όσον αντιστοιχούν σε μαθήματα του Π.Π.Σ. του Τμήματος.
Άρθρο 17
Τίτλος Σπουδών – Πιστοποιητικά
 1. Το Πτυχίο είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου. [Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το πτυχίο χορηγείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή, υπογράφεται δε από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του οικείου Τμήματος και φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δύο (2) μηνών, το πτυχίο χορηγείται με μόνη την υπογραφή του Πρύτανη και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τούτου το πτυχίο υπογράφεται από τον Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού. (Ν1946/91 άρθρο 48).] Κάθε πτυχιούχος δικαιούται να λάβει δωρεάν δύο αντίγραφα πτυχίου και πιστοποιητικά πτυχιούχου. Ο πτυχιούχος δικαιούται να λάβει το πτυχίο σε περγαμηνή, αφού καταθέσει στη Γραμματεία σχετικό παράβολο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος, οριζόμενο από το Πρυτανικό Συμβούλιο.
 2. Στους φοιτητές, δύναται να χορηγείται Πιστοποιητικό Σπουδών, Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας και Πιστοποιητικό Περάτωσης στην Ελληνική και σε μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα, με αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.
Άρθρο 18
Απονομή πτυχίων – Ορκωμοσία

Φοιτητής/τρια που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις σπουδές, ώστε να λάβει πτυχίο, ορκίζεται ενώπιον του Αντιπρύτανη ή του Κοσμήτορα ως εκπροσώπου του Πρύτανη και του Προέδρου του Τμήματος. Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό τύπο της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών, είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του τίτλου του πτυχίου. Η ορκωμοσία γίνεται σε τελετή, παρουσία των αποφοίτων, σε ημέρες που ορίζονται από τους Κοσμήτορες σε συνεννόηση με τους Προέδρους των Τμημάτων. Για λόγους ανωτέρας βίας και με αίτησή του/της προς τη Γραμματεία του Τμήματος του ο/η απόφοιτος μπορεί να ζητήσει τη χορήγηση του τίτλου σπουδών χωρίς να συμμετάσχει στην τελετή ορκωμοσίας ή να ζητήσει να συμμετάσχει σε επόμενη τελετή ορκωμοσίας. Στις περιπτώσεις διαμονής στο εξωτερικό (σπουδές, εργασία, λόγους υγείας) ο/η απόφοιτος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματός του να ορκισθεί ενώπιον των ελληνικών προξενικών και πρεσβευτικών αρχών της χώρας που διαμένει. Πριν από την ορκωμοσία ή την απαλλαγή τους από αυτή μπορεί να δίδεται στους/στις αποφοίτους σχετικό πιστοποιητικό για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους. Η ορκωμοσία γίνεται σε τελετή, μετά το πέρας των εξεταστικών περιόδων Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου, σε συγκεκριμένες περιόδους που ορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο και περιλαμβάνονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Στο πτυχίο επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 19
Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών
 1. Σε κάθε Τμήμα συνιστάται Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών, το οποίο συγκροτείται από την Συνέλευση του Τμήματος, με πρόεδρο τον Πρόεδρο του Τμήματος ή αναπληρωτή του, το οποίο αποτελείται κατά 60% από καθηγητές και κατά 40% από φοιτητές, ανάλογα με το μέγεθος του Τμήματος και σύμφωνα με τα παρακάτω.
 2. Οι καθηγητές εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος και οι εκπρόσωποι των Φοιτητών εκλέγονται, από το σύνολο των ενεργών φοιτητών του Τμήματος.
 3. Στο Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών δύναται να συμμετέχουν και σημαντικά μέλη φορέων από την αγορά εργασίας (πχ. Ναυτιλιακών Θεσμών, Οργανισμών και Εταιριών).
 4. Το Ειδικό Συμβούλιο Σπουδών συζητά και διατυπώνει προτάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
Άρθρο 20
Σύμβουλοι Σπουδών
 1. Κάθε Μάιο η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει καθήκοντα Συμβούλων Σπουδών σε ένα ή περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π., καθώς και ορίζει τον αριθμό των ωρών ακρόασης των μελών ΔΕΠ. Οι Σύμβουλοι Σπουδών ορίζονται εκ περιτροπής με ετήσια θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και μπορεί να ανανεώνεται με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου.
 2. Οι Σύμβουλοι Σπουδών ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές σε όλα τα θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβαση από την δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.
 3. Οι Σύμβουλοι Σπουδών ενημερώνουν τη Συνέλευση του Τμήματος για το έργο και την δραστηριότητά τους τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 21

 Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

 1. Οι προπτυχιακές σπουδές διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του οποίου η διάρθρωση περιγράφεται αναλυτικά στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών με δυνατότητα: αναφοράς στα μαθήματα/εκπαιδευτικές ενότητες και τους/τις διδάσκοντες/ουσες κάθε εξαμήνου, περιγραφή της χρονικής αλληλουχίας ή αλληλεξάρτησης μαθημάτων (προαπαιτούμενα, συναπαιτούμενα κλπ), ειδικότερες προβλέψεις για κύκλους μαθημάτων, κατευθύνσεις, ροές, γλώσσα διδασκαλίας- εξέτασης σε μαθήματα κλπ.
 2. Σε αυτό εμπεριέχονται οι τίτλοι των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τα περιγράμματά τους, οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, που αναλογούν σε κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, οι πιστωτικές μονάδες καθώς επίσης η χρονική αλληλουχία και αλληλεξάρτησή τους. Στο πρόγραμμα σπουδών γίνεται αναφορά στα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα από τη διδασκαλία κάθε μαθήματος ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας ή πρακτικής άσκησης. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα και στην αγγλική γλώσσα κατά την κρίση της συνέλευσης καθώς και δύναται να περιλαμβάνει μαθήματα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.
 3. Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα εξυπηρετούν το σκοπό της απόκτησης προσόντων, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συνιστούν περιγραφές/δηλώσεις των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που το Πρόγραμμα επιδιώκει να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή περάτωση κάθε εκπαιδευτικής/μαθησιακής δραστηριότητας.
 4. Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα καθορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/ουσες ή υπεύθυνους/ες κάθε εκπαιδευτικής/μαθησιακής δραστηριότητας. Τα μαθησιακά αποτελέσματα, καθώς επίσης οι τρόποι/μέθοδοι και τα κριτήρια αξιολόγησης του βαθμού επίτευξής τους, θα πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια σε όλα τα περιγράμματα μαθημάτων, στο πλαίσιο διασφάλισης της διαφάνειας.
 5. Για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας του Προγράμματος οι ακαδημαϊκοί/ές υπεύθυνοι/ες για τη διδασκαλία οφείλουν να επιδιώκουν τη σύνδεση και συνάφεια μεταξύ επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, διδακτικών/μαθησιακών προσεγγίσεων και μεθόδων/τεχνικών αξιολόγησης. Το πλαίσιο αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου Προγράμματος, κεντρική επιδίωξη της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης της διδασκαλίας – μάθησης και κατασταλτικό μηχανισμό της φοιτητικής διαρροής.
 6. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 14 και 16 του ν. 3374/2005 και Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-2007) το Πανεπιστήμιο οργανώνει τα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, ώστε τα προγράμματα σπουδών να μπορούν να περιγραφούν με την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που τα συνθέτουν και να είναι επίσης δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 7. Το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων βασίζεται στον φόρτο εργασίας, τον οποίο απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους ενός προγράμματος σπουδών, ανάλογα με τα εκάστοτε μαθησιακά αποτελέσματα και τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που επιδιώκεται να αποκτηθούν μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή του.
 8. Ο φόρτος εργασίας συνίσταται στον χρόνο που υπολογίζεται ότι χρειάζεται να δαπανήσει κατά μέσο όρο ένας φοιτητής για να ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες και να επιτύχει τα μαθησιακά αποτελέσματα.
 9. Οι πιστωτικές μονάδες αποδίδονται σε κάθε μάθημα (διάλεξη, σεμινάριο κ.λπ.), πρακτική άσκηση, πτυχιακή ή διπλωματική εργασία και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για την επίτευξη των εκάστοτε επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ανάλογα με το αντικείμενο κάθε προγραμματισμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αρμόδιο όργανο για την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε κάθε αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο και δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών είναι η Συνέλευση του Τμήματος.
 10. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες.
 11. Οι προπτυχιακές σπουδές οδηγούν σε τίτλο σπουδών επιπέδου 6 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ).
 12. Για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών με άλλες χώρες κάθε Τμήμα μπορεί να αποφασίζει να προσφέρει ορισμένα μαθήματα στην αγγλική γλώσσα ή σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ε.Ε. Σε αυτή την περίπτωση οι εξετάσεις θα διεξάγονται στη γλώσσα που διεξάγεται το μάθημα.
 13. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την ποσοστιαία αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης μπορεί να αποφασίσει το ποσοστό των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθήματων ως προς τον συνολικό αριθμό μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου.
 14. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται από τη Σύγκλητο ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.
 15. Η πλήρης υιοθέτηση του Προγράμματος Σπουδών είναι σκόπιμη και ενδεδειγμένη. Όμως, το Πρόγραμμα Σπουδών δεν δεσμεύει τους φοιτητές ως προς τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο και, κατά συνέπεια, κάθε φοιτητής μπορεί να καταρτίσει κατά την κρίση του το ατομικό του πρόγραμμα μαθημάτων. Η ελαστικότητα αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί επωφελώς από τους φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο (στρατευμένοι, εργαζόμενοι παράλληλα με τις σπουδές τους, φοιτητές και φοιτήτριες με αυξημένες οικογενειακές ή περιστασιακές υποχρεώσεις κλπ).
 16. Το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να εντάσσει στο πρόγραμμα σπουδών Πτυχιακή Εργασία, η οποία μπορεί να ξεκινά στο 7ο ή στο 8ο εξάμηνο. Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται από τους τελειόφοιτους φοιτητές, υπό την εποπτεία καθηγητή ή λέκτορα, ή μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος στον οποίο ανατίθεται αυτόνομο διδακτικό έργο. Το Τμήμα μπορεί να θέτει κατώτατο και ανώτατο όριο αριθμού πτυχιακών εργασιών που μπορεί να αναλάβει κάθε επιβλέπων ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν η αποτελεσματική επίβλεψη, αφετέρου δε η ισόρροπη κατά το δυνατόν κατανομή του εκπαιδευτικού έργου σε περισσότερα μέλη.
Άρθρο 22
Πρακτική άσκηση

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών έχει εντάξει στο πρόγραμμα σπουδών του την Πρακτική Άσκηση στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Δίνει έτσι τη δυνατότητα στους φοιτητές του, αν το επιθυμούν, να την επιλέξουν ως «μάθημα επιλογής» (το οποίο ισοδυναμεί και αντιστοιχεί με ένα (1) μάθημα  επιλογής).

Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με την αγορά εργασίας, στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στη σύνδεση των σπουδών με την επαγγελματική απασχόληση, στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων καθώς επίσης στην απασχολησιμότητα και στην επαγγελματική δικτύωση τους. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται από τους φοιτητές κατά τους όρους που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στον ισχύοντα εγκριθέντα από την Συνέλευση του τμήματος κανονισμό της. Ειδικότερα, η επιλογή των φοιτητών για πρακτική άσκηση του Τμήματος γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • αριθμός μαθημάτων (Α.Μ) στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 50%),
 • μέσος όρος (Μ.Ο) βαθμολογίας μαθημάτων ως και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (συντελεστής βαρύτητας 50%) Για κάθε φοιτητή προκύπτει ένα τελικό αποτέλεσμα από την εξίσωση Α=Α.Μ*0,5 + Μ.Ο*0,5 το οποίο παρουσιάζεται σε λίστα κατάταξης επιτυχόντων –επιλαχόντων.

Η πρακτική άσκηση διεξάγεται στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων (ΕΣΠΑ) ή μή προγραμμάτων σε επιχειρήσεις και γενικότερα οργανισμούς ιδιωτικούς ή δημοσίους σχετικούς με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών του Τμήματος. Η χρηματοδότηση του προγράμματος της πρακτικής άσκησης μπορεί να γίνεται αν απαιτείται, εκτός από το Ίδρυμα και από ιδιωτικούς ή άλλους φορείς.

Άρθρο 23
Αξιολόγηση 

Α) Τυπική αξιολόγηση των φοιτητικών επιδόσεων

Εμπεριέχει το σύνολο των γραπτών και/ή προφορικών εξετάσεων ή εν γένει εργασιών, δοκιμασιών οι οποίες προβλέπονται ρητά με σκοπό τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των εκάστοτε επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Συνίσταται στην απόδοση στο/στη φοιτητή/τρια συγκεκριμένου αριθμού πιστωτικών μονάδων, όταν αυτός/ή αποδείξει την επίτευξη προκαθορισμένων επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε κάθε μάθημα/εκπαιδευτική ενότητα.

Προϋπόθεση της τυπικής αξιολόγησης συνιστά η πλήρης ευθυγράμμιση μεταξύ των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, των διδακτικών/μαθησιακών δραστηριοτήτων που έχουν λάβει χώρα και των μεθόδων και κριτηρίων μέσω των οποίων αξιολογείται ο/η φοιτητής/τρια.

Β)Αξιολόγηση διδακτικού έργου

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου διενεργείται από τους φοιτητές μέσω σχετικών ερωτηματολογίων, τα οποία διανέμονται σε αυτούς στο διάστημα μεταξύ της 8ης και της 13ης εβδομάδας εκάστου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ο στόχος της συγκεκριμένης διεργασίας συνίσταται στην τεκμηρίωση του επιπέδου ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου, ως κριτηρίου πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων διαμορφώνεται ή αναθεωρείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά και τη διακριτή φυσιογνωμία, το όραμα και την αποστολή του Ιδρύματος.

Γ) Αξιολόγηση του Τμήματος ως ακαδημαϊκή μονάδα

Το Τμήμα ως ακαδημαϊκή μονάδα και το πρόγραμμα σπουδών υποβάλλεται σε περιοδική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση από επιτροπή εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από την (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις οδηγίες της ΑΔΙΠ και τις αποφάσεις της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος έχει την ευθύνη της διεξαγωγής των εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης.

Άρθρο 24
Οδηγός Σπουδών – Δημόσια Πληροφόρηση

Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους δύναται να καταρτίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος ο ετήσιος Οδηγός Σπουδών, ο οποίος γνωστοποιείται στους φοιτητές από την Γραμματεία του Τμήματος με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ο Οδηγός Σπουδών θα πρέπει να περιλαμβάνει έγκυρες, αξιόπιστες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για: τη διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών, τις επιμέρους εκπαιδευτικές ενότητες/μαθήματα, τον απαιτούμενο φόρτο εργασίας και τις συνακόλουθες πιστωτικές μονάδες για κάθε εκπαιδευτική/μαθησιακή δραστηριότητα, τις διδακτικές/μαθησιακές μεθόδους και τεχνικές, καθώς και τις μεθόδους και τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητικών επιδόσεων. Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας του παρεχόμενου Προγράμματος και η άρτια πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων μερών.