Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
ΔΠΜΣ στη Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία

Αρχική Σελίδα > Σπουδές > Mεταπτυχιακές Σπουδές > ΔΠΜΣ στη Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με αντικείμενο «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (Marine Science & Technology Management) με τις εξής ειδικεύσεις: (α) «Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη» (Maritime Science Management and Economics) και (β) «Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία» (Maritime Technology Management).

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα διδασκαλίας, πλήρους φοίτησης.
Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή στους αποφοίτους του γνώσεων και δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Διοίκησης και Διαχείρισης στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία προκειμένου να αντιλαμβάνονται, να διαχειρίζονται και να αποφασίζουν σε κρίσιμα διοικητικά και οικονομοτεχνικά θέματα στην λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, ύστερα από επιλογή, κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Σχολών Οικονομικής, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων (ισοδύναμες Σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης νομίμως περιλαμβάνονται), απόφοιτοι των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και απόφοιτοι των αντίστοιχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN) και Ανωτάτων Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι θα καταστούν πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020.
Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2.400 ευρώ. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) ανά ακαδημαϊκό έτος. Επιπλέον, έως δέκα (10) θέσεις, χωρίς τέλος εγγραφής καλύπτονται από αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, κατόπιν επιλογής της ΣΝΔ σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως την 30η Αυγούστου 2020 στη διεύθυνση postgrad01@hna.gr