Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Πρόγραμμα Σπουδών

Αναμόρφωση ΠΠΣ 2019-2020:

Ι. Οι φοιτητές που θα εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020 θα ακολουθήσουν το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών όπου για την λήψη πτυχίου απαιτείται να έχουν προβιβάσιμο βαθμό σε 40 συνολικά μαθήματα εκ των οποίων 32 είναι Υποχρεωτικά μαθήματα και  8 είναι μαθήματα Επιλογής.

ΙΙ. Το κάθε εξάμηνο έχει (5) μαθήματα στο σύνολο, όπου το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 6 ects (Συνολικά 240 ects)

ΙΙΙ. Διδασκαλία μαθημάτων επιλογής στην Αγγλική γλώσσα όπου στο πρόγραμμα σπουδών υπάρχει η ένδειξη (Α)

ΙV. Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται από τον αριθμητικό μέσο όρο του συνόλου των μαθημάτων που πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς (40 μαθήματα)

V. Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 2017-2018 και 2017-2016 μειώνεται ο αριθμός του συνόλου των μαθημάτων που απαιτείται να έχουν προβιβάσιμο βαθμό για την λήψη του πτυχίου σε (40), (42) και (44) αντίστοιχα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Χειμερινό εξάμηνο

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

TITΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Υ/Ε
Οικονομικά Μαθηματικά NA102Β 4 6 Y
Ωκεανογραφία NA103 4 6 Y
Τεχνολογία Πλοίου NA105 4 6 Y
Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο της Ναυτιλίας NA106 4 6 Y
Εισαγωγή στη Ναυτιλία NA207 4 6 Y
Αγγλική Ναυτιλιακή Ορολογία Ι NA998 4 6

Eαρινό Εξάμηνο

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

TITΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Υ/Ε
Οικονομική ΝΑ209 4 6 Υ
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΝΑ201 4 6 Y
Ναυτικό Δίκαιο ΝΑ206 4 6 Y
Θαλάσσια Οικολογία NA208 4 6 Y
Συστήματα Μεταφορών NA204 4 6 Y
Αγγλική Ναυτιλιακή Ορολογία ΙΙ NA999 4 6 Y

Χειμερινό εξάμηνο

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

TITΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Υ/Ε
Στατιστική I NA307B 4 6 Y
Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική ΝΑ305 4 6 Y
Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων ΝΑ641 4 6 Y
Συστήματα Πλοίου NA306 4 6 Y
Μάθημα Επιλογής 4 6 E

Εαρινό Εξάμηνο

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

TITΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Υ/Ε
Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ΝΑ402 4 6 Υ
Επιχειρησιακή Οικονομική NA401 4 6 Y
Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων NA407 4 6 Y
Διαχείριση Λειτουργιών Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων NA409 4 6 Y
Μάθημα Επιλογής 4 6 E

Χειμερινό Εξάμηνο

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

TITΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Υ/Ε
Λιμενικός Σχεδιασμός και Οργάνωση NA511 4 6 Y
Marketing στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές NA503 4 6 Y
Χρηματοοικονομική Λογιστική NA31 4 6 Y
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας NA504 4 6 Y
Μάθημα Επιλογής 4 6 E

Εαρινό Εξάμηνο

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

TITΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Υ/Ε
Οικονομική των Λιμένων NA305 4 6 Y
Ναυτιλιακή Λογιστική NA603 4 6 Y
Ναυλώσεις NA607 4 6 Y
Χρηματοοικονομική Διοίκηση NA610 4 6 Y
Μάθημα Επιλογής 4 6 E

Χειμερινό Εξάμηνο

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

TITΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Υ/Ε
Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων NA701 4 6 Y
Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση NA702 4 6 Y
Πληροφοριακά Συστήματα στη Ναυτιλία NA808 4 6 Y
Μάθημα Επιλογής 4 6 E
Μάθημα Επιλογής 4 6 E

Εαρινό Εξάμηνο

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

TITΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Υ/Ε
Ναυτασφαλίσεις NA406 4 6 Y
Διεθνή Οικονομικά NA802 4 6 Y
Ποιότητα (στη Ναυτιλία) NA801 4 6 Y
Μάθημα Επιλογής 4 6 E
Μάθημα Επιλογής 4 6 E

Χειμερινό Εξάμηνο

Μαθήματα επιλογής χειμερινού εξαμήνου

TITΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Υ/Ε
Ports and Intermodal Transports (Α) / Λιμάνια και Συνδυασμένες Μεταφορές ΝΑΑΓΓ20 4 6 E
Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού στη Ναυτιλία ΝΑ51 4 6 E
Στρατηγική Επιχειρήσεων NA52 4 6 E
Strategic Management (A) / Στρατηγικό Management ΝΑΑΓΓ21 4 6 E
Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία NA104 4 6 E
Leadership (A) / Ηγεσία NAAΓΓ23 4 6 E
Ειδικά Θέματα Στατιστικής NA55 4 6 E
Managerial Accounting (Α) / Διοικητική Λογιστική NAAΓΓ24 4 6 E
Decision Making in Maritime Operations (Α) / Λήψη αποφάσεων στη Ναυτιλία NAAΓΓ25 4 6 E
International Business (Α) / Διεθνείς Επιχειρήσεις NAAΓΓ27 4 6 E
Commodity Trading / Ανάλυση Εμπορευματικών Αγορών NAAΓΓ30 4 6 E
Zero Carbon Shipping (Α) / Ναυτιλία Μηδενικού Άνθρακος ΝΑ84 4 6 E
Λιμάνια και Περιφερειακή Ανάπτυξη NA71 4 6 E
Systems Dynamics (Α) / Δυναμική Συστημάτων NAΓΓ26 4 6 Ε
Ναυτιλιακές Αγορές και Λιμενική Βιομηχανία NA59 4 6 E

Εαρινό Εξάμηνο

Μαθήματα επιλογής εαρινού εξαμήνου

TITΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Υ/Ε
Ship Technological Efficiency (Α) / Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου ΝΑΑΓΓ40 4 6 E
Πρακτική Άσκηση NA804 4 6 E
Ocean Governance and Maritime Industries (Α) / Θαλάσσια Διακυβέρνηση και Ναυτιλία ΝΑΑΓΓ41 4 6 E
Blue Growth - Integrated Coastal Zone Management (Α) / Γαλάζια Ανάπτυξη – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης ΝΑΑΓΓ42 4 6 E
Ναυπηγική Βιομηχανία NA74 4 6 E
Οικονομική των Μεταφορών NA403 4 6 E
Shipping Pollution (A) / Ναυτιλιακή Ρύπανση NAAΓΓ43 4 6 Ε
Entrepreneurship (Α) / Επιχειρηματικότητα NAAΓΓ44 4 6 Ε
Risk Management in Shipping and Transport (Α) / Διαχείριση Κινδύνου στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές NAAΓΓ45 4 6 Ε
Intelligent Maritime Systems (Α) / Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα NAAΓΓ46 4 6 E
Ευρωπαϊκές Πολιτικές για Μεταφορές και Λιμάνια NA62 4 6 E
Transportation Management and Operations / Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών ΝΑΑΓΓ47 4 6 E
Ports and Spatial Planning / Λιμάνια και Χωροταξικός Σχεδιασμός ΝΑΑΓΓ48 4 6 E
Ναυτική Διαιτησία και Διαμεσολάβηση NA63 4 6 E
Project Management (Α) / Διοίκηση Έργου NAAΓΓ29 4 6 E
Αξιολόγηση επενδύσεων NA56 4 6 E

Μαθήματα που καταργούνται

Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Εξάμηνο Υ/Ε
Εργαστήριο Θαλάσσιας Ρύπανσης ΝΑ730 7 Ε
Κρουαζιέρα ΝΑ728 7 Ε
Ειδικά Θέματα Ναυτιλιακής Λογιστικής ΝΑ726 7 Ε
Ανάπτυξη Σχεδίων Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) και Εφαρμογές Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΝΑ727 7 Ε
Περιβαλλοντική Διαχείριση και Πιστοποίηση στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές NA609 6 Υ
Εισαγωγή στην Οικονομική των Λιμένων ΝA304 3 Υ
Ναυτιλιακή Ρύπανση Λιμένων ΝΑ820 8 Ε
Επιχειρήσεις Παροχής Λιμενικών Υπηρεσιών-Λιμενικοί Διαχειριστές NA819 8 Ε
Ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων ΝΑ821 8 Ε
Ειδικά Θέματα Λήψης Αποφάσεων στη Ναυτιλία ΝΑ829 8 Ε
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές ΝΑ601 8 Ε

Μαθήματα που αντικαθίστανται

Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Υ/Ε
Αναλυτικές Μέθοδοι/  Οικονομικά Μαθηματικά 1 Υ
Πολιτική Οικονομία/ Οικονομική ΙΙ 3ουΧΕΙΜ Υ / Ε
Συνδυασμένες Μεταφορές /Λιμάνια και Συνδυασμένες Μεταφορές ΧΕΙΜ Ε
Στρατηγική Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων /Στρατηγική Επιχειρήσεων ΧΕΙΜ Ε
Εισαγωγή στα Συστήματα Μεταφορών/ Συστήματα Μεταφορών 2 Υ
Διαχείριση και  Πολιτική Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων/
Διαχείριση Λειτουργιών Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων
4 Υ
Οικονομική και Πολιτική των Λιμένων /Οικονομική των Λιμένων 6 Υ
Ρύπανση και Ναυτιλία / Shipping Pollution (Ναυτιλιακή Ρύπανση) 6ου ΕΑΡ. Υ / Ε
Αξιολόγηση Επενδύσεων στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές /Αξιολόγηση Επενδύσεων 8ου ΧΕΙΜ. Υ / Ε
Θαλάσσιο Εμπόριο και Διεθνή Οικονομικά /Διεθνή Οικονομικά 7, 8 Υ / Y
Διαχείριση  Ποιότητας και Ασφάλειας

στις Θαλάσσιες Μεταφορές  /Ποιότητα (στη Ναυτιλία)

8 Υ
Blue Growth – Integrated Coastal Zone Management (Α) /
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης
8 Ε
Εισαγωγή στην Οικονομική των Λιμένων/ Ναυτιλιακές Αγορές και Λιμενική Βιομηχανία 3ου ΧΕΙΜ Υ / Ε
Ανάλυση Εμπορευματικών Αγορών / Commodity Trading (Α) Ανάλυση Εμπορευματικών Αγορών 8 Υ / E

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2019-2020

Ισχύει το αναμορφωμένο πρόγραμμα στο ακέραιο


Φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2018-2019

Πρόκειται για φοιτητές που το ακαδ. έτος 2019-2020 θα βρίσκονται στο 2ο έτος (3ο και 4ο εξάμηνο)

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται 40 μαθήματα χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 2 μαθήματα ξένης γλώσσας τα οποία τα οποία είναι απαιτούμενα για την λήψη του πτυχίου χωρίς να υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου.

Ισχύει το αναμορφωμένο πρόγραμμα ακαδ. έτους 2019-2020 από το Γ΄  εξάμηνο.

Μαθήματα Υ (υποχρεωτικά) που καταργούνται ή αντικαθίστανται στα οποία έχουν εξεταστεί με επιτυχία λαμβάνονται υπόψη στον αριθμό μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου.

Για τα μαθήματα του 1ου έτους σπουδών τους που έχουν διδαχθεί και δεν έχουν εξεταστεί ή έχουν αποτύχει κατά την εξέτασή τους, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Μαθήματα Υ που έχουν μετατραπεί σε (Ε) χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου εξετάζονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους με καταχώρηση του  βαθμού ως (Υ) μάθημα με χρέωση εξαμήνου και ects, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή, καθώς τα Υ αυτά μαθήματα συνεχίζουν να διατηρούν τις ιδιότητές του.
 • Μαθήματα Υ που έχουν αντικατασταθεί από μαθήματα (Υ) χειμερινού η εαρινού εξαμήνου εξετάζονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους με καταχώρηση του  βαθμού στο νέο μάθημα με χρέωση εξαμήνου και ects, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή, καθώς τα Υ αυτά μαθήματα συνεχίζουν να διατηρούν τις ιδιότητές του
 • Οι εισακτέοι το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΑΜ 18) υποχρεωτικά θα χρεωθούν ως επιλογής στο 4ο εξάμηνο το (Υ) μάθημα του 2ου εξ. Ναυτικό Δίκαιο.
 • Τα ects ανά μάθημα στο 3ο,4ο, 5ο ,6ο ,7ο,8ο εξάμηνο αντιστοιχούν σε 6 μονάδες.
Επισημάνσεις
 • Το μάθημα Αναλυτικές Μέθοδοι (Υ) του 1ου εξ. αντικαθίσταται από τα Οικονομικά Μαθηματικά (Υ)  .
 • Το (Υ) μάθημα Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία του 1ου εξ. γίνεται (Ε) χειμερινού.
 • Το (Υ) μάθημα Εισαγωγή στα Συστήματα Μεταφορών του 2ου εξ. αντικαθίσταται από το μάθημα Συστήματα Μεταφορών (Υ).

Φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2017-2018

Πρόκειται για φοιτητές που το ακαδ. έτος 2019-2020 θα βρίσκονται στο 3ο έτος (5ο και 6ο εξάμηνο)

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται 42 μαθήματα χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 2 μαθήματα ξένης γλώσσας τα οποία τα οποία είναι απαιτούμενα για την λήψη του πτυχίου χωρίς να υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου.

Ισχύει το αναμορφωμένο πρόγραμμα από το 2019-2020 από το 5ο   εξάμηνο.

Μαθήματα Υ που καταργούνται ή αντικαθίστανται στα οποία έχουν εξεταστεί με επιτυχία λαμβάνονται υπόψη στον αριθμό μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου.

Για τα μαθήματα του 1ου κα 2ου έτους σπουδών τους που έχουν διδαχθεί και δεν έχουν εξεταστεί ή έχουν αποτύχει κατά την εξέτασή τους, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Μαθήματα Υ που έχουν μετατραπεί σε (Ε) χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου εξετάζονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους με καταχώρηση του  βαθμού ως (Υ) μάθημα με χρέωση εξαμήνου και ects, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή, καθώς τα Υ αυτά μαθήματα συνεχίζουν να διατηρούν τις ιδιότητές του.
 • Μαθήματα Υ που έχουν αντικατασταθεί από μαθήματα (Υ) χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου εξετάζονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους με καταχώρηση του  βαθμού στο νέο μάθημα με χρέωση εξαμήνου και ects, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή, καθώς τα Υ αυτά μαθήματα συνεχίζουν να διατηρούν τις ιδιότητές του
 • Μαθήματα Υ που έχουν αντικατασταθεί από μαθήματα (Ε) χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου εξετάζονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους με καταχώρηση του  βαθμού ως (Υ) μάθημα με χρέωση εξαμήνου και ects, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή, καθώς τα Υ αυτά μαθήματα συνεχίζουν να διατηρούν τις ιδιότητές του
 • Οι εισακτέοι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (ΑΜ 17) υποχρεωτικά θα χρεωθούν ως επιλογής στο 6ο εξάμηνο το (Υ) μάθημα του 2ου εξ. Ναυτικό Δίκαιο.
 • Τα ects ανά μάθημα στο 5ο ,6ο ,7ο,8ο εξάμηνο αντιστοιχούν σε 6 μονάδες.
Επισημάνσεις
 • Το μάθημα Αναλυτικές Μέθοδοι (Υ) του 1ου εξ. αντικαθίσταται από τα Οικονομικά Μαθηματικά (Υ)  .
 • Το (Υ) μάθημα Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία του1ου εξ. γίνεται (Ε) χειμερινού.
 • Το (Υ) μάθημα Εισαγωγή στα Συστήματα Μεταφορών του 2ου εξ. αντικαθίσταται από το μάθημα Συστήματα Μεταφορών (Υ).
 • Το (Υ) μάθημα Πολιτική Οικονομία του 3ου  εξ. αντικαθίσταται από το μάθημα Οικονομική ΙΙ (Ε) χειμερινού εξαμήνου.
 • Το (Υ) μάθημα Στατιστική του 3ου  εξ. αντικαθίσταται από το Στατιστική Ι (Υ)  .
 • Το (Υ) μάθημα Εισαγωγή στην Οικονομική των Λιμένων του 3ου  εξ. αντικαθίσταται από το μάθημα Ναυτιλιακές Αγορές και Λιμενική Βιομηχανία (Ε) χειμερινού εξαμήνου.
 • Το (Υ) μάθημα Οικονομικά Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών του 4ου εξ. γίνεται επιλογής εαρινού εξαμήνου.
 • Το (Υ) μάθημα Οικονομική των Μεταφορών του 4ου εξ. γίνεται (Ε) εαρινού
 • Το (Υ) μάθημα Διαχείριση και  Πολιτική Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων του 4ου  εξ. αντικαθίσταται από το μάθημα Διαχείριση Λειτουργιών Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων (Υ)

Φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2016-2017

Πρόκειται για φοιτητές που το ακαδ. έτος 2019-2020 θα βρίσκονται στο 4ο έτος (7ο και 8ο εξάμηνο)

Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτούνται 44 μαθήματα χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 2 μαθήματα ξένης γλώσσας τα οποία τα οποία είναι απαιτούμενα για την λήψη του πτυχίου χωρίς να υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου.

Ισχύει το αναμορφωμένο πρόγραμμα από το 2019-2020 από το 7ο   εξάμηνο.

Μαθήματα Υ που καταργούνται ή αντικαθίστανται στα οποία έχουν εξεταστεί με επιτυχία λαμβάνονται υπόψη στον αριθμό μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου.

Για τα μαθήματα του 1ου,2ου και 3ου έτους σπουδών τους που έχουν διδαχθεί και δεν έχουν εξεταστεί ή έχουν αποτύχει κατά την εξέτασή τους, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Μαθήματα Υ που έχουν μετακινηθεί σε άλλα εξάμηνα εξετάζονται στα εξάμηνα που προσφέρονται με το νέο πρόγραμμα σπουδών με καταχώρηση του βαθμού στο εξάμηνο του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή καθώς τα Υ αυτά μαθήματα συνεχίζουν να διατηρούν τις ιδιότητές τους,  (εξάμηνο χρέωσης, ects).
 • Μαθήματα Υ που έχουν αντικατασταθεί από μαθήματα (Υ) χειμερινού η εαρινού εξαμήνου εξετάζονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους με καταχώρηση του  βαθμού στο νέο μάθημα με χρέωση εξαμήνου και ects, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή, καθώς τα Υ αυτά μαθήματα συνεχίζουν να διατηρούν τις ιδιότητές του.
 • Μαθήματα Υ που έχουν μετατραπεί σε (Ε) χειμερινού η εαρινού εξαμήνου εξετάζονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους με καταχώρηση του  βαθμού ως (Υ) μάθημα με χρέωση εξαμήνου και ects, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή, καθώς τα Υ αυτά μαθήματα συνεχίζουν να διατηρούν τις ιδιότητές του.
 • Μαθήματα Υ που έχουν αντικατασταθεί από μαθήματα (Ε) χειμερινού η εαρινού εξαμήνου εξετάζονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους με καταχώρηση του  βαθμού ως (Υ) μάθημα με χρέωση εξαμήνου και ects, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή, καθώς τα Υ αυτά μαθήματα συνεχίζουν να διατηρούν τις ιδιότητές του.
 • Μαθήματα Υ που έχουν καταργηθεί, αντικαθίστανται από οποιοδήποτε μάθημα επιλογής του χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου με καταχώρηση του βαθμού ως (Υ) μάθημα και χρέωση εξαμήνου και ects σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή.
 • Σε μαθήματα (Υ) που έχουν μετακινηθεί σε άλλα εξάμηνα ή έχουν μετατραπεί σε (Ε) χειμερινού η εαρινού εξαμήνου και η διδασκαλία τους γίνεται στην αγγλική γλώσσα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εξεταστούν σε οποιοδήποτε μάθημα επιλογής ελληνόφωνο χειμερινού η εαρινού εξαμήνου.
 • Τα ects ανά μάθημα στο 7ο,8ο εξάμηνο αντιστοιχούν σε 6 μονάδες.
Επισημάνσεις
 • Το μάθημα Αναλυτικές Μέθοδοι (Υ) του 1ου εξ. αντικαθίσταται από τα Οικονομικά Μαθηματικά(Υ)  .
 • Το (Υ) μάθημα Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία του1ου εξ. γίνεται (Ε) χειμερινού.
 • Το (Υ) μάθημα Εισαγωγή στα Συστήματα Μεταφορών του 2ου εξ. αντικαθίσταται από το μάθημα Συστήματα Μεταφορών (Υ).
 • Το (Υ) μάθημα Πολιτική Οικονομία του 3ου  εξ. αντικαθίσταται από το μάθημα Οικονομική ΙΙ (Ε) χειμερινού εξαμήνου.
 • Το (Υ) μάθημα Στατιστική του 3ου εξ. αντικαθίσταται από το Στατιστική Ι(Υ)  .
 • Το (Υ) μάθημα Εισαγωγή στην Οικονομική των Λιμένων του 3ου εξ.  αντικαθίσταται από το μάθημα Ναυτιλιακές Αγορές και Λιμενική Βιομηχανία (Ε) χειμερινού εξαμήνου.
 • Το (Υ) μάθημα Οικονομικά Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών του 4ου εξ. γίνεται επιλογής εαρινού εξαμήνου.
 • Το (Υ) μάθημα Οικονομική των Μεταφορών του 4ου εξ. γίνεται (Ε) εαρινού εξαμήνου
 • Το (Υ) μάθημα Διαχείριση και  Πολιτική Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων του 4ου  εξ. αντικαθίσταται από το μάθημα Διαχείριση Λειτουργιών Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων(Υ)
 • Το (Υ) μάθημα Δίκαιο Θαλάσσης του 5ου εξ. γίνεται (Ε) χειμερινού εξαμήνου.
 • Το (Υ) μάθημα Βιώσιμη Διαχείριση Θαλασσίων Πόρων του 5ου εξ. γίνεται (Ε) χειμερινού εξαμήνου αγγλόφωνο (Sustainable Management of Marine Resources/ Βιώσιμη Διαχείριση Θαλασσίων Πόρων) (Α).
 • Το (Υ) μάθημα Ρύπανση και Ναυτιλία του 6ου εξ. αντικαθίσταται από το Shipping Pollution / Ναυτιλιακή Ρύπανση (Α) και γίνεται (Ε) εαρινού εξαμήνου.
 • Το (Υ) μάθημα Οικονομική και Πολιτική των Λιμένων του 6ου  εξ. αντικαθίσταται από το μάθημα Οικονομική των Λιμένων(Υ)
 • Το (Υ) μάθημα Περιβαλλοντική Διαχείριση και Πιστοποίηση στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές του 6ου  εξ. καταργείται.

Φοιτητές παλαιοτέρων ετών καθώς φοιτητές εκτός τρεχόντων εξαμήνων

Ισχύει το πρόγραμμά σπουδών τους όπως το έχουν διδαχθεί

Μαθήματα Υ ή Επιλογής που έχουν καταργηθεί ή αντικατασταθεί στα οποία έχουν εξεταστεί με επιτυχία, λαμβάνονται υπόψη στον αριθμό μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου.

 • Όλα τα μαθήματα (υποχρεωτικά και Επιλογής) των προγενεστέρων προγραμμάτων σπουδών διατηρούν τις ιδιότητές τους.
 • Όπου για την λήψη πτυχίου σύμφωνα με τα  προγενέστερα προγράμματα σπουδών απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός σε μαθήματα επιλογής,  οι φοιτητές επιλέγουν από τα προσφερόμενα και διδασκόμενα μαθήματα επιλογής αντίστοιχα του χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος προγράμματος σπουδών.
 • Για τα Υ μαθήματα των (4) ετών σπουδών τους που έχουν διδαχθεί και δεν έχουν εξεταστεί ή έχουν αποτύχει κατά την εξέτασή τους, ισχύουν τα ακόλουθα:
 • Μαθήματα Υ που έχουν μετακινηθεί σε άλλα εξάμηνα εξετάζονται στα εξάμηνα που προσφέρονται με το νέο πρόγραμμα σπουδών με καταχώρηση του βαθμού στο εξάμηνο του μαθήματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή καθώς τα Υ αυτά μαθήματα συνεχίζουν να διατηρούν τις ιδιότητές τους,  (εξάμηνο χρέωσης, ects).
 • Μαθήματα Υ που έχουν αντικατασταθεί από μαθήματα (Υ) χειμερινού η εαρινού εξαμήνου εξετάζονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους με καταχώρηση του  βαθμού στο νέο μάθημα με χρέωση εξαμήνου και ects, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή, καθώς τα Υ αυτά μαθήματα συνεχίζουν να διατηρούν τις ιδιότητές του
 • Μαθήματα Υ που έχουν μετατραπεί σε (Ε) χειμερινού η εαρινού εξαμήνου εξετάζονται στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους με καταχώρηση του  βαθμού ως (Υ) μάθημα με χρέωση εξαμήνου και ects, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή, καθώς τα Υ αυτά μαθήματα συνεχίζουν να διατηρούν τις ιδιότητές του.
 • Μαθήματα Υ που έχουν καταργηθεί, αντικαθίστανται από οποιοδήποτε μάθημα επιλογής του χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου με καταχώρηση του βαθμού ως (Υ) μάθημα και χρέωση εξαμήνου και ects σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή.
 • Σε μαθήματα (Υ) που έχουν μετακινηθεί σε άλλα εξάμηνα ή έχουν μετατραπεί σε (Ε) χειμερινού η εαρινού εξαμήνου και η διδασκαλία τους γίνεται στην αγγλική γλώσσα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εξεταστούν σε οποιοδήποτε μάθημα επιλογής ελληνόφωνο χειμερινού η εαρινού εξαμήνου.
Επισημάνσεις

Εκτός των ανωτέρω επισημάνσεων ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Το (Υ) μάθημα Διεθνή οικονομικά και Θαλάσσιο Εμπόριο του 7ου εξ. αντικαθίσταται από το μάθημα Διεθνή οικονομικά(Υ)  και μετακινείται από το 7ο εξ. στο 8ο εξ.
 • Το (Υ) μάθημα Διαχείριση  Ποιότητας και Ασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές του 8ου εξ. αντικαθίσταται από μάθημα Ποιότητα (στη Ναυτιλία) (Υ)
 • Το (Υ) μάθημα Αξιολόγηση Επενδύσεων στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές του 8ου εξ. αντικαθίσταται από το μάθημα Αξιολόγηση Επενδύσεων και γίνεται επιλογής χειμερινού εξαμήνου
 • Το (Υ) μάθημα Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα στη Ναυτιλία του 8ου εξ. γίνεται επιλογής (Α) εαρινού εξαμήνου.
 • Το (Υ) μάθημα Ανάλυση Εμπορευματικών Αγορών του 8ου εξ. αντικαθίσταται από το αγγλόφωνο επιλογής χειμερινού εξαμήνου,  Commodity trading (Α) / Ανάλυση Εμπορευματικών Αγορών.

Τα προγράμματα σπουδών για τα μητρώα Ν18, Ν17 και  Ν16 διαμορφώνονται  ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ Α.Μ. Ν18  2019-2020 (Σύνολο μαθημάτων: 32Υ 8Ε 2ΞΓΛ)
1ο εξάμηνο 2ο εξάμηνο 3ο εξάμηνο 4ο εξάμηνο 5ο εξάμηνο 6ο εξάμηνο 7ο εξάμηνο 8ο εξάμηνο
Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο της Ναυτιλίας  Οικονομική Στατιστική I Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Λιμενικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Ναυτιλιακή Λογιστική Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ναυτασφαλίσεις
Τεχνολογία Πλοίου Συστήματα  Μεταφορών  / Εισαγωγή στα Συστήματα Μεταφορών Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων Marketing στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές  Ναυλώσεις Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση Ποιότητα (στη Ναυτιλία)
Ωκεανογραφία Οργάνωση και Διοίκηση  Επιχειρήσεων Συστήματα Πλοίου Επιχειρησιακή Οικονομική Γενική Λογιστική Χρηματοοικονομική Διοίκηση Πληροφοριακά Συστήματα στη Ναυτιλία Διεθνή Οικονομικά
Οικονομικά Μαθηματικά  / Αναλυτικές Μέθοδοι Εισαγωγή στη Ναυτιλία Περιβαλλοντική Διαχείριση  Λιμένων Διαχείριση Λειτουργιών Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Οικονομική των Λιμένων Επιλογή Επιλογή
Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία Θαλάσσια Οικολογία Επιλογή (Επιλογή) Ναυτικό Δίκαιο Επιλογή Επιλογή Επιλογή Επιλογή
Αγγλική Ναυτιλιακή Ορολογία Ι Αγγλική Ναυτιλιακή Ορολογία ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ Α.Μ. Ν17  2019-2020(Σύνολο μαθημάτων: 36Υ 6Ε 2ΞΓΛ)
1ο εξάμηνο 2ο εξάμηνο 3ο εξάμηνο 4ο εξάμηνο
Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο της Ναυτιλίας Οικονομική Στατιστική I / Στατιστική Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Τεχνολογία Πλοίου Συστήματα  Μεταφορών / Εισαγωγή στα Συστήματα Μεταφορών Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων
Ωκεανογραφία Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήματα Πλοίου Οικονομική των Μεταφορών
Οικονομικά Μαθηματικά  / Αναλυτικές Μέθοδοι Εισαγωγή στη Ναυτιλία Περιβαλλοντική Διαχείριση και Λιμάνια / (Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων ) Διαχείριση Λειτουργιών Τερματικών και Λιμενικών Εγκαταστάσεων / (Διαχείριση και Πολιτική Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων)
Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία Θαλάσσια Οικολογία Οικονομική ΙΙ   / (Πολιτική Οικονομία) Επιχειρησιακή Οικονομική
Αγγλική Ναυτιλιακή Ορολογία Ι Αγγλική Ναυτιλιακή Ορολογία ΙΙ Ναυτιλιακές Αγορές και Λιμενική Βιομηχανία/ (Εισαγωγή στην Οικονομική των Λιμένων)    (κατ.) Οικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ Α.Μ. Ν16  2019-2020(Σύνολο μαθημάτων: 40Υ 4Ε 2ΞΓΛ)
1ο  εξάμηνο 2ο  εξάμηνο 3ο  εξάμηνο 4ο  εξάμηνο 5ο  εξάμηνο 6ο  εξάμηνο
Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο της Ναυτιλίας Οικονομική Στατιστική I/ Στατιστική Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Λιμενικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Ναυτιλιακή Λογιστική
Τεχνολογία Πλοίου Συστήματα Μεταφορών  / Εισαγωγή στα Συστήματα Μεταφορών Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων Marketing στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές Ναυλώσεις
Ωκεανογραφία Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήματα Πλοίου Οικονομική των Μεταφορών Γενική Λογιστική Shipping Pollution (Ναυτιλιακή Ρύπανση) (Α) / (Ρύπανση και Ναυτιλία) ή άλλο Επιλογής Εαρινού (Ελληνόφωνο)
Οικονομικά Μαθηματικά  / (Αναλυτικές Μέθοδοι) Εισαγωγή στη Ναυτιλία Περιβαλλοντική Διαχείριση και Λιμάνια / Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων ) Διαχείριση Λειτουργιών Τερματικών και Λιμενικών Εγκαταστάσεων / (Διαχείριση και Πολιτική Λιμενικών και Τερματικών Εγκαταστάσεων) Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Οικονομική των Λιμένων / Οικονομική και Πολιτική των Λιμένων
Ναυτιλιακή Οικονομική Ιστορία Θαλάσσια Οικολογία Οικονομική ΙΙ  / (Πολιτική Οικονομία) Ναυτικό Δίκαιο Δίκαιο Θαλάσσης Επιλογή Εαρινού / Περιβαλλοντική Διαχείριση και Πιστοποίηση στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές  κατ.
Αγγλική Ναυτιλιακή Ορολογία Ι Αγγλική Ναυτιλιακή Ορολογία ΙΙ Ναυτιλιακές αγορές και Λιμενική Βιομηχανία  / Εισαγωγή στην Οικονομική των Λιμένων    (κατ.) Οικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών Sustainable Management of Marine Resources (Α)  (Βιώσιμη Διαχείριση Θαλασσίων Πόρων)  ή Επιλογή Χειμερινού Ελληνόφωνη Επιχειρησιακή Οικονομική