Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Kανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Δείτε τον Κανονισμό σε μορφή PDF

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Άρθρο 1

Γενικές Αρχές

Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας όπως επίσης και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης της έρευνας και των εφαρμογών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποτελεί για το Τμήμα πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλει στην αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής, με έμφαση στην εκπόνηση των επιστημονικών εργασιών που συντελούνται στο πλαίσιο του. Ο τρίτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνη- ση Διδακτορικής Διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή διδακτορικού τίτλου.

Άρθρο 2

Νομικό Θεσμικό πλαίσιο

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και των εν ισχύ ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων. Στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπως αυτός καταρτίστηκε με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήμα- τος (3.5.2018), αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3

Τυπικά Προσόντα Υποψηφίων στα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών

 • Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτο ρικής Διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
 • Έχουν Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή της αλ- λοδαπής (αναγνωρισμένο ως ισότιμο από το ΔΟΑΤΑΠ) που εμπίπτει σε γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
 • Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιη- μένη όπως ο Νόμος ορίζει ή πλήρεις σπουδές σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο σε αγγλόφωνο ίδρυμα της αλλοδαπής.  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ) που εμπίπτει σε γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
 • Για Υ.Δ. που έχουν αναγνωρισμένη πενταετή τουλάχιστον ερευνητική εμπειρία σε αναγνωρισμένο Ερευνητικό Κέντρο της ημε δαπής ή αλλοδαπής, ή τεκμηριωμένη πενταετή τουλά- χιστον επαγγελματική εμπειρία πλήρους απασχόλησης, είναι δυνατόν να μη ζητείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου.

Άρθρο 4

Διαδικασία προκήρυξης και επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων. Στην προκήρυξη αναφέρονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι προθεσμίες, οι διαδικασίες κατάθεσης υποψηφιοτήτων και επιλογής υποψηφίων διδακτόρων καθώς και οι πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών, ρήτρες, παραδοτέα. Οι προκηρύξεις αυτές δημοσιοποιούνται ή δια του ημερησίου τύπου ή του ηλεκτρονικού και σε κάθε περίπτωση αναρτώνται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος. Μετά από αίτημα υποψηφίου/ας και εφόσον αξιολογηθεί και προκριθεί από την Συνέλευση του Τμήματος είναι δυνα- τή η επιλογή του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών γίνεται από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής -η οποία μπορεί να είναι ελληνική ή αγγλική, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαί- ωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής.
 • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής, καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής.
 • Ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων.
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσ σας. Εφόσον γνωρίζει και άλλη γλώσσα να προσκομισθεί το σχετικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
 • Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, σε φάκελο κλειστό από το συστήνοντα.
 • Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προ- ηγούμενα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (αν υπάρχουν).
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η αιτών/ουσα δεν εκπονεί ταυτόχρονα σπουδές 3ου κύκλου σε άλλο ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Η Συνέλευση του Τμήματος, με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, ορίζει τριμελή Επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ανά κατηγορία αιτήσεων: Η κάθε Επιτροπή εξετάζει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί σε συνέ- ντευξη τον/την υποψήφιο/α. Τεύχος Β’ 3954/12.09.2018 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49591 Κατόπιν, η κάθε Επιτροπή υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος εισήγηση με αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α πληροί ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει δεκτός/η. Επιπρόσθετα, προτείνει τον/την επιβλέποντα/ουσα, ακόμη και αν αυτός/η δεν έχει προταθεί από τον/την υποψήφιο/α, αφού πρώτα εξασφαλιστεί η συνάφεια και έγγραφη συναίνεση τους και το θεματικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής. Σε κάθε περίπτωση το θέμα ανάγεται στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος, συνεκτιμώντας το υπό- μνημα της Επιτροπής, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολο- γημένα την αίτηση του/της υποψηφίου/ας. Στην εγκρι- τική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής. Στην ίδια απόφαση, η Συνέλευση δύναται να καθορίσει ως προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της υποψηφίου, την παράλληλη επιτυ χή παρακολούθηση μαθήματος/ων ή άλλες συναφείς με την επιστημονική έρευνα υποχρεώσεις, (άρθρο 38, ν.4485/2017). Στην περίπτωση που η γλώσσα συγγραφής δεν είναι η ελληνική θα κατατίθεται και περίληψη της διατριβής στα ελληνικά. Αντιστοίχως στην περίπτωση που η γλώσ- σα συγγραφής είναι η ελληνική θα κατατίθεται και περίληψη της διατριβής στα αγγλικά. Η Γραμματεία του Τμήματος οφείλει να αναρτήσει στον διαδικτυακό τόπο, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, το όνομα του/της Υποψήφιου/ας Διδάκτορα, τον τίτλο και σύντομη πε- ρίληψη της Διδακτορικής Διατριβής, το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας και των άλλων μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 5

Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

 • Δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα (άρθρο13Α του ν. 4310/2014 και προβλέψεις του άρθρου 39.1 του ν. 4485/2017) συμπε- ριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακα- δημίας Αθηνών.
 • Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον/στην προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4485/2017, την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβου- λευτική Επιτροπή, με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της.
 • Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως μέλη, ο/η επιβλέπων/ουσα και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμέ- να ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση Διδακτορική Διατριβή. Ως μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία είναι σε άδεια. (ΝΣΚ 73/2016, 81/2016) Στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τις τρεις πρώτες βαθμίδες του Τμήματος. Το ανώτατο όριο επίβλεψης Διδακτορικών Διατριβών ανά μέλος ΔΕΠ ως Επιβλέπων Καθηγητής δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό ΠΕΝΤΕ (5). Οι περιπτώσεις συνεπί- βλεψης Διδακτορικών Διατριβών δεν θα προσμετρώνται στο σύνολο.
 • Ο επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει την έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα. Η λειτουργία της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι σημαντική, αλλά δεν υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του επιβλέποντος Καθηγητή, του οποίου η εμπλοκή στην επιβλεπόμε- νη έρευνα είναι κρίσιμη. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι τακτική και συνεχής.
 • Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επι- βλέποντος/σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον/η την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, κατόπιν αίτησης του/ της υποψήφιου/ας διδάκτορα και σύμφωνης γνώμης του/της νέου/ας προτεινόμενου/ης επιβλέποντος/ουσας. Σε διαφορετική περίπτωση, ένα από τα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αναλαμ- βάνουν χρέη επιβλέποντος/ουσας, ακόμη και καθ’ υπέρ- βαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων.
 • Αν ο/η αρχικός/η επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας των Διδακτορικών Διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής.
 • Ο επιβλέπων Καθηγητής (ΕΚ) υποχρεούται να συν- δράμει συμβουλευτικά τον Υ.Δ. στην υλοποίηση του έργου του αναγνωρίζοντας και επισημαίνοντας σαφώς όμως ότι το διδακτορικό από τη φύση του είναι πλήρης και αποκλειστική ευθύνη του Υ.Δ. και ο ΕΚ έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο σε αυτήν.

Ειδικότερα ο ΕΚ:

 • συναντά τον υποψήφιο διδάκτορα σε τακτά χρονικά διαστήματα που πάντως δεν θα υπερβαίνουν τον ημε- ρολογιακό μήνα κατ’ ελάχιστον.
 • διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο και συμβουλεύει τον υποψήφιο διδάκτορα στην επιλογή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται.
 • εκφράζει την άποψη του και παράσχει βοήθεια στο σχεδιασμό του ερευνητικού προγράμματος.
 • σχολιάζει γραπτές εργασίες του υποψήφιου διδά- κτορα που σχετίζονται με την εκπόνηση της διατριβής.
 • ελέγχει αν η διδακτορική διατριβή πληροί τα ορισθέ- ντα κριτήρια που ορίζονται από τον παρόντα κανονισμό, όσον αφορά τη δομή και το περιεχόμενο της διδακτο- ρικής διατριβής. 49592 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3954/12.09.2018
 • καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε ο υποψήφιος διδάκτορας να καταθέσει την διατριβή του εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.
 • υποβάλλει στη Συνέλευση, τις ετήσιες εκθέσεις προό- δου του ΥΔ σε συνεργασία με τα άλλα δύο μέλη της Σ.Ε. και τον υποψήφιο διδάκτορα.

Σε περίπτωση αρνητικής έκθεσης προόδου, η Συνέλευση αποφασίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις συνέχισης της Δ.Δ. ή την διακοπή της λόγω τεκμηριωμένης υπαιτιότητας του υποψηφίου διδάκτορα.

Άρθρο 6

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με συνεπίβλεψη

 • Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών είναι δυνατό να συνεργάζεται, με Τμήματα ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπερι- λαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδη- μίας, για την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται και εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων.
 • Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών είναι δυνατό επίσης να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλο- δαπής για την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κ.α., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7

Ελάχιστη διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) και μεγαλύτερη από έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Για τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες που γίνονται κατ’ εξαίρεση δεκτοί/ές, χωρίς να είναι κά- τοχοι ΜΔΕ, το ελάχιστο χρονικό όριο απόκτησης του Διδακτορικού Διπλώματος ανέρχεται στα τέσσερα (4) τουλάχιστον πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομη- νία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιούται να ζητήσει ανα- στολή σπουδών μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δύο (2) έτη. Η Συνέλευση κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων της αιτούμενης αναστολής και εφ’ όσον γίνουν αποδεκτοί, ο υποψήφιος μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του μετά το χρονικό διάστημα της αναστολής, αλλά σύμφωνα με τους ισχύοντες κατά την κατάθεση της αίτησης εκπόνησης όρους. Αλλαγή τίτλου ή εξειδίκευση τίτλου, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευ- τικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήμα- τος. Αλλαγή θέματος στην υπό εκπόνηση Διδακτορική Διατριβή, μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από τεκμη- ριωμένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στην περίπτωση κατά την οποία η αλλαγή θέματος οδηγεί σε νέο επιστημονικό πεδίο, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4 του παρόντα Κανονισμού.

Άρθρο 8

Δικαιώματα, παροχές και υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων

8.1 Δικαιώματα/Παροχές


Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτι- κής Επιτροπής, διατηρούν πλήρως τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/ τριες του β’ κύκλου σπουδών. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ ες διδάκτορες διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δα- νεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος.

8.2. Υποχρεώσεις


Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει υποχρέωση ανανέωσης της εγγραφής του/της κάθε ακα- δημαϊκό έτος. Η παραμονή του Υ.Δ. στο πρόγραμμα ανανεώνεται ανά έτος ανάλογα με την πρόοδο του. Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου εκάστου έτους ο Υ.Δ. καταθέτει στην ΣΕ του και τον ΕΚ αναλυτική έκθεση προόδου της εργασίας του κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Η κατάθεση της ετήσιας έκθεσης προόδου αποτε- λεί προϋπόθεση της συνέχισης των σπουδών του Υ.Δ. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, συζητάει με τον Υ.Δ. την πρόοδο της εργασίας του και την προγραμματιζόμενη παραπέρα πορεία της, και υποβάλλει, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου, την ετήσια έκθεσή της προς τη Συνέλευση η οποία αποφασίζει για τη συνέχεια ή όχι της διατριβής. Στην ετήσια έκθεση της Συμβουλευ τικής Επιτροπής σημειώνονται εκτός από την πορεία του Υ.Δ. και οι τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις της προς αυτόν. Η έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη Συνέλευση κοινοποιείται και στον Υ.Δ. ο οποίος έχει το δικαίωμα να καταθέσει -εφόσον διαφωνεί- δικό του υπόμνημα προς τη Συνέλευση εντός επτά ημερών από της παραλαβής της Έκθεσης της ΣΕ με τις απόψεις του. Μέχρι το δεύτερο έτος σπουδών του, ο υποψήφιος διδά- κτωρ μπορεί να υποβάλλει στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή εκτενή και λεπτομερή ερευνητική πρόταση, η οποία επεκτείνει, εξειδικεύει, ή αναθεωρεί την αρχική πρόταση, που υπέβαλε κατά την έναρξη των σπουδών.

 • Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους ο υποψήφιος διδάκτορας ανάλογα με το υπόβαθρο του και εφόσον το εισηγηθεί η τριμελής Συμβουλευτική του Επιτροπή είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επι- τυχώς σε έναν ελάχιστο αριθμό δύο (2) μαθημάτων, από τα μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα ή άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Εάν απαιτηθεί η υποχρε- ωτική παρακολούθηση μαθημάτων από τον υποψήφιο διδάκτορα, αυτό πρέπει να συμβεί κατά το πρώτο έτος Τεύχος Β’ 3954/12.09.2018 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49593 εγγραφής του στο πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.
 • Οι διδακτορικοί φοιτητές αναμένεται να απασχολούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος σε θέματα σχετικά με το διδακτορικό τους και μετά από συνεννόηση με τον/ην επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια τους.
 • Οι Υ.Δ., θα συμμετέχουν σε όλες τις επιτηρήσεις που τους ανατίθενται.
 • Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρουσιάζουν την πρόοδο της ερευνητικής τους εργασίας σε σεμινάρια που οργανώνονται από το Τμήμα περιοδικά για το σκοπό αυτό.
 • Είναι απαραίτητο προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή της διατριβής προς έγκριση στη Συνέλευση ο Υ.Δ. να έχει τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις αποδεκτές προς δημοσίευση συναφείς του διδακτορικού του σε επιστημονικά περιοδικά κύρους (SCOPUS) εκτός των περιοδικών που εκδίδονται από το Τμήμα ή το πανεπιστήμιο ή ο ΕΚ του είναι εκδότης ή μέλος της εκδοτικής ομάδας και συμμετοχή με εργασίες του σε διεθνούς κύρους συνέδρια πριν την υποβολή του διδακτορικού του στην επταμελή επιτροπή για αξιολόγηση. Ο υποψήφιος διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να πραγ- ματοποιήσει ένα μέρος της έρευνας του σε Πανεπιστήμιο άλλης χώρας μετά από σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και της Συνέλευσης, προκει- μένου να εξοικειωθεί με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της επιστημονικής γνώσης. Η Διδακτορική Διατριβή και η περίληψη της κατατί- θενται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (σε ηλεκτρονική μορφή) και στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ΕΚΤ. Με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος και κοινή από- φαση των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών μπορεί να ανατίθεται σε υποψήφιους/ες διδάκτορες η επικουρία μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με ωριαία αντιμισθία, η οποία επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

8.3. Η διακοπή της Διατριβής


Η Συνέλευση, μετά από εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή από το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του υποψηφίου διδάκτορα, του οποίου η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής (Ανεπαρκής πρόοδος του/της υποψηφίου/ ας διδάκτορα, η οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) τουλάχιστον αρνητικές Εκθέσεις Προόδου), ή έχει υποπέσει σε περιπτώσεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφής, ανάρ- μοστης συμπεριφοράς ή συμπεριφοράς που αντιβαίνει στην ακαδημαϊκή δεοντολογία. Στην απόφαση τεκμη- ριώνονται οι λόγοι διαγραφής. Διαγραφή υποψήφιου διδάκτορα από το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών μπορεί να γίνει και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η διακοπή της Διατριβής γίνεται με επίσπευση:

Α. του επιβλέποντος καθηγητή (ΕΚ) που δικαιούται να εισηγηθεί ανά πάσα στιγμή στη Συνέλευση του Τμήματος τη διακοπή της διαδικασίας εκπόνησης διατριβής του/ της Υ.Δ.

Β. της Συμβουλευτικής Επιτροπής που δικαιούται να εισηγηθεί ανά πάσα στιγμή στη Συνέλευση του Τμήματος τη διακοπή της διαδικασίας εκπόνησης διατριβής του/ της Υ.Δ. όταν ο/η Υ.Δ. δε συμμορφώνεται με τις υποδεί- ξεις της ή δεν εργάζεται ικανοποιητικά ή δε διαθέτει τις ικανότητες ή τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εκπόνηση της διατριβής του/της.

Η εισήγηση για τη διακοπή της Διδακτορικής Διατριβής γίνεται αφού πρώτα έχει πραγματοποιηθεί συνάντηση του επισπεύδοντος την διαγραφή με τον/την Υ.Δ., τη σαφή ενημέρωση του/της, για την παράβαση ή αδυνα- μία υλοποίησης του ανατεθέντος έργου και την λήψη των σχετικών έγγραφων εξηγήσεων από αυτόν. Εφόσον ο επισπεύδων (επιβλέπων, ή ΣΕ) ικανοποιηθεί από τις παρεχόμενες εξηγήσεις τότε παρέχεται περιθώριο έξι μηνών στον/ην Υ.Δ. προκειμένου να εκπληρώσει τις ζη- τούμενες προϋποθέσεις και να συνεχίσει την εκπόνηση του διδακτορικού του/της ενώ επαναξιολογείται στο τέλος της περιόδου αυτής. Σε περίπτωση επανάληψης της παραβίασης ή εμφανούς αδυναμίας τότε η εισήγη- ση υποβάλλεται γραπτώς στη Συνέλευση είναι αιτιολο- γημένη και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο Υ.Δ. ο/η οποίος μπορεί να υποβάλει υπόμνημα στη Συνέλευση. Η κοινοποίηση της εισήγησης στον/ην Υ.Δ. γίνεται επτά τουλάχιστον ημερολογιακές μέρες πριν από τη σύγκλη- ση της Συνέλευσης του Τμήματος η οποία θα συζητήσει την διαγραφή. Σε αυτήν δύναται να κληθεί ή μπορεί να ζητήσει να παραστεί ο/η Υ.Δ. προκειμένου να εξηγήσει τη θέση του/της. Η απόφαση της Συνέλευση του Τμήματος κοινοποιείται στον/ην Υ.Δ. αμελητί.

Άρθρο 9

Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτορι- κής Διατριβής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει αίτηση στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, δια της Γραμματείας, για δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, αποφασίζει την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης. Εφόσον αυτή εγκριθεί, συντάσσει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμή- ματος ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της Διδακτορικής Διατριβής. Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή δεν εγκρίνει την αίτηση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα, του/της δίνει αναλυτικά επιστημονικές παρατηρήσεις – βελτιώ- σεις καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την κατάθεση θετι- κής Εισηγητικής Έκθεσης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, ορίζει Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή για την αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα. Σε αυτή μετέχουν τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ. 2 β’ εδάφιο του ν. 4485/2017 Προκειμένου να συγκροτηθεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής αντικαθίστανται από νέα μέλη που πλη- ρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 παρ. 2 β’ εδάφιο του 49594 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3954/12.09.2018 ν. 4485/2017. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη δικαιούνται να παρευρεθούν στη διαδικασία δημόσιας παρουσίασης και αξιολόγησης χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μέλη ΔΕΠ τα οποία βρίσκονται σε άδεια, δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται από τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα δημόσια, ενώπιον της Επταμε- λούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η διαδικασία της δημό- σιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία τουλάχιστον των τεσσάρων (4) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την πα- ρουσία τρίτων και κρίνει τη διατριβή ως προς την ποι- ότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και την συμβολή της στην επιστήμη και με βάση αυτά τα κριτή- ρια διατυπώνει την τελική της κρίση και τη βαθμολογεί. Η Διδακτορική Διατριβή εγκρίνεται με πλειοψηφία του- λάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η έγκριση και βαθμολόγηση βεβαιώνεται με σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα συμμετέχοντα στη διαδικασία της αξιολόγησης της διατριβής μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και διαβιβάζεται δια της Γραμματείας, στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή δύναται να ανα- πέμψει με απόφαση της τη διατριβή για διορθώσεις ή επεξηγήσεις για διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση κατά την οποία το πρακτικό φέρει υπογραφές τεσσάρων μελών της Επταμελούς Επιτροπής και πέμπτο μέλος έχει υπογράψει την Εισηγητική Έκθεση, ο τίτλος θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εγκύρως Η εγκρι- θείσα Διδακτορική Διατριβή βαθμολογείται με την ακό- λουθη κλίμακα: – Άριστα – Λίαν Καλώς – Καλώς

Άρθρο 10

Αναγόρευση και Καθομολόγηση Διδακτόρων

Η Συνέλευση αναγορεύει και καθομολογεί τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα σε δημόσια Συνεδρίαση του Τμήματος, παρουσία του/της υποψήφιου/ας Διδάκτορα. Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος θέτει υπόψη του Σώματος το πρακτικό, που πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας προφορικής παρουσίασης και αξιο- λόγησης της Διδακτορικής Διατριβής και ακολουθεί η αναγόρευση και καθομολόγηση του/της υποψηφίου/ ας σε Διδάκτορα του Τμήματος. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας μετά από την αναγό- ρευση και καθομολόγησή του/της από την Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να αιτηθείχορήγηση Βεβαίωσης Επιτυχούς Περάτωσης. Στον/Στην Διδάκτορα χορηγείται Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα (μεμβράνη), υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο καιτον Γραμματέα του Τμήματος καιφέρειτη σφραγίδα του Πανεπι- στημίου Πειραιώς. Στην περίπτωση επιστημονικής συνεργασίας Τμήμα- τος με Τμήμα αναγνωρισμένου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, για εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής με συνεπίβλεψη το Τμήμα χορηγείχωριστό τίτλο Διδα- κτορικού Διπλώματος, στον οποίο γίνεται μνεία και του άλλου συνεργαζόμενου ιδρύματος, εφόσον το Ειδικό πρωτόκολλο Συνεργασίας Ε.Π.Σ. δεν ορίζει διαφορετικά. Ο τίτλος αυτός υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/ την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την Γραμματέα του Τμήματος που συμμετέχει στη συνεργασία. Η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης, το κεί- μενο του όρκου καθώς και ο τύπος του Διδακτορικού Διπλώματος του/της Διδάκτορος ακολουθεί τα Πρότυπα σχετικών Αποφάσεων της Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για όσους δεν επιθυμούν να δώσουν θρησκευ- τικό όρκο επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και συνείδησής τους. Οι Διδακτορικές Σπουδές οδηγούν σε τίτλο σπουδών επιπέδου 8 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ).

Άρθρο 11

Μεταβατικές διατάξεις

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος μετά την έγκριση του παρόντα Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, εντάσσονται στις διατάξεις του ν.4485/2017 και στον παρόντα Κανονισμό. Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, θα ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.