Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Διδακτορικές Σπουδές

Η απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στη Ναυτιλία προϋποθέτει τη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας. Οι ερευνητικές περιοχές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις παρακάτω:

 • Ναυτιλιακή Διοίκηση
 • Στρατηγική Διοίκηση
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση
 • Γεωχημική Ωκεανογραφία
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική
 • Δίκαιο
 • Ποσοτικές Μέθοδοι
 • Λειτουργική Διαχείριση
 • Οικονομικά
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Πληροφοριακά συστήματα & Τεχνολογία

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις εισόδου περιλαμβάνουν:

 • Κατοχή Πτυχίου σε οποιοδήποτε επιστημονικό κλάδο
 • Κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου σε οποιοδήποτε επιστημονικό κλάδο
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσα; Knowledge of English Language (τουλάχιστον επίπεδο C1)
 • Η εργασιακή εμπειρία αξιολογείται θετικά