Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αρχική Σελίδα > Σπουδές > Προπτυχιακές Σπουδές > Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΠΣ


Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ περιγράφονται αναλυτικά για κάθε μάθημα στο περίγραμμα του αντίστοιχου μαθήματος. Συνολικά, με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΠΣ και την υλοποίηση των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων του κάθε μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι θέση να:

  • Κατέχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με τα αντίστοιχα γνωστικά πεδία των επιμέρους μαθημάτων του ΠΠΣ, τα οποία σε γενικότερο πλαίσιο περιλαμβάνουν τόσο επιμέρους θέματα οικονομικής της ναυτιλίας, των λιμένων και των μεταφορών, διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων και οργανισμών, διοίκησης και διαχείρισης λιμένων και μεταφορικών συστημάτων, όσο και θέματα ναυτιλιακής λογιστικής και χρηματοδότησης, καθώς και θαλάσσιου περιβάλλοντος.
  • Κατανοούν ζητήματα που προκύπτουν από σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του γνωστικού τους πεδίου, δηλαδή εξελίξεις στον τομέα της ναυτιλίας, των λιμένων και των μεταφορών.
  • Χρησιμοποιούν τη θεωρητική γνώση και τα επιστημονικά εργαλεία των τομέων οικονομικών και διοίκησης για την επίλυση προβλημάτων των σύγχρονων ναυτιλιακών οργανισμών και τη δημιουργία επιχειρημάτων για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της ναυτιλίας.
  • Συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν ναυτιλιακά δεδομένα και στοιχεία με στόχο να διαμορφώνουν προβληματισμό και κρίσεις σχετικά με οικονομικά, διοικητικά, στρατηγικά, χρηματοδοτικά και περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με τον κλάδο της ναυτιλίας.
  • Επικοινωνούν πληροφορίες, προβλήματα και λύσεις που σχετίζονται με οικονομικά, διοικητικά, χρηματοδοτικά και περιβαλλοντικά θέματα της ναυτιλίας τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό.
  • Συνεχίσουν σε περαιτέρω (μεταπτυχιακές ή/ και διδακτορικές) σπουδές στα αντικείμενα των ναυτιλιακών οικονομικών και διοίκησης, των οικονομικών και διοίκησης λιμένων, των μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ναυτιλιακής λογιστικής με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΠΣ, οι φοιτητές διαθέτουν προχωρημένες και ευρείες γνώσεις στα θέματα της ναυτιλίας και συγκεκριμένα στα θέματα οικονομικής της ναυτιλίας και των μεταφορών, διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων και λιμένων, θαλάσσιου περιβάλλοντος, ναυτιλιακής λογιστικής και χρηματοδότησης. Οι γνώσεις αυτές συμβάλλουν στην κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών που άπτονται των παραπάνω θεμάτων. Οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες εφαρμογής των παραπάνω γνώσεων για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων που σχετίζονται με τον κλάδο της ναυτιλίας. Οι δεξιότητες αυτές περιλαμβάνουν τόσο τη χρήση της λογικής και της δημιουργικής σκέψης, όσο και την εφαρμογή των εργαλείων και τεχνικών των οικονομικών και της διοίκησης στον κλάδο της ναυτιλίας. Τέλος, οι φοιτητές αναπτύσσουν τις ικανότητες διαχείρισης θεωρητικών οικονομικών και διοικητικών εργαλείων και μεθοδολογιών για τη λήψη αποφάσεων σε ναυτιλιακά περιβάλλοντα εργασίας.