Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Προπτυχιακό Επίπεδο – Undergraduate Courses offered in English

Αρχική Σελίδα > Σπουδές > Erasmus > Προπτυχιακό Επίπεδο – Undergraduate Courses offered in English

Winter Semester

Managerial Accounting (A)/ Διοικητική Λογιστική ΝΑΑΓΓ24 4 6
Systems Dynamics (Α) / Δυναμική Συστημάτων ΝΑΑΓΓ26 4 6
Ports and Intermodal Transports (Α) / Λιμάνια και Συνδυασμένες Μεταφορές ΝΑΑΓΓ20 4 6
Strategic Management (A) / Στρατηγικό Management ΝΑΑΓΓ21 4 6
Ocean Governance and maritime industries (Α) / Θαλάσσια Διακυβέρνηση και Ναυτιλία ΝΑΑΓΓ41 4 6
Leadership (A) / Ηγεσία ΝΑΑΓΓ23 4 6
Commodity trading (Α) / Ανάλυση Εμπορευματικών Αγορών ΝΑΑΓΓ30 4 6
International Business (Α) / Διεθνείς Επιχειρήσεις ΝΑΑΓΓ27 4 6

 
Spring semester

Entrepreneurship (Α) / Επιχειρηματικότητα ΝΑΑΓΓ44 4 6
Zero Carbon Shipping (Α) / Ναυτιλία Μηδενικού Άνθρακος ΝΑΑΓΓ84 4 6
Blue Growth – Integrated Coastal Zone Management (Α) / Γαλάζια Ανάπτυξη – Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης ΝΑΑΓΓ42 4 6
Risk Management in Shipping and Transport (Α) / Διαχείριση Κινδύνου στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές ΝΑΑΓΓ45 4 6
Transportation Management and Operations (Α) / Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών ΝΑΑΓΓ47 4 6
Intelligent Maritime Systems (Α) / Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα ΝΑΑΓΓ46 4 6
Ports and Spatial Planning (A) / Λιμάνια και Χωροταξικός Σχεδιασμός ΝΑΑΓΓ48 4 6
Shipping Pollution (Α) / Ναυτιλιακή Ρύπανση ΝΑΑΓΓ43 4 6
Decision Making in Maritime Operations (Α) / Λήψη Αποφάσεων στη Ναυτιλία ΝΑΑΓΓ25 4 6
Ship Technological Efficiency(Α) / Τεχνολογική Απόδοση πλοίου ΝΑΑΓΓ40 4 6