Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Ερευνητικά Έργα

Αρχική Σελίδα > Έρευνα > Ερευνητικά Έργα

1. Συμμετοχή συνεργάτη του Εργαστηρίου Ποσοτικής Ανάλυσης στη Ναυτιλία στην υποστήριξη της ΟΛΘ ΑΕ για την υλοποίηση των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου Port IoT for Environmental Leverage – PIXEL (Project Grant Agreement Nr 769355 που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon 2020-MG–2016-2017/H2020-MG-2017). Αναθέτουσα ΑρχήΟργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ


2. New Agriculture for a New Generation – Sectoral Study on the potential of Agrologistics in Greece. Sectoral study in the context of a Rutgers University grant, funded by the Stavros Niarchos Foundation.


3. The Environment, Health and Food Safety Impact of Microplastics. 2019-2022. Approved by The International Union of Pure and Applied Chemistry, (IUPAC).

Participants:

 • Prof Fani Sakellariadou, University of Piraeus, Greece
 • US EPA-OECA-OCEFT-NEIC
 • University of Canterbury, New Zealand
 • University of North Carolina, USA
 • City University of London,UK
 • Middlesex University London, UK
 • Russian Academy of Sciences, Russia
 • CSIRO Land & Water, Australia
 • National Tsing Hua University, Taiwan/China
 • University of Bari “Aldo Moro”, Italy
 • Seoul National University, Korea
 • Ain Shams University, Egypt
 • TAHAL Consulting Eng. Ltd., Tel Aviv, Israel
 • Middlesex University London, UK
 • University of Nigeria Nsukka, Nigeria
 • University of Milano-Bicocca

4. Seabed mining and Blue growth: Exploring the potential of the marine mineral deposits as a sustainable source of Rare Earth Elements (MaREE) 2019-2021. Approved by The International Union of Pure and Applied Chemistry, (IUPAC)

Task Group Chair: Fani Sakellariadou

Participants:

 • S. Geological Survey, Pacific Coastal & Marine Science Center, Santa Cruz, CA, U.S.A.
 • Marine Geology Div., Geological Survey of Spain.
 • Dept of Economic Geology Geochemistry, National and Kapodistrian University of Athens, Greece
 • Dept of Mineral Resources, Geological Survey οf Sweden, Upsala, Sweden.
 • Geosciences Centre – Dep. Geobiology, Georg-August Universität Göttingen, Germany

5. Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3

Στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου, οι πολιτικές καινοτομίας για την γαλάζια ανάπτυξη χαρακτηρίζονται από κατακερματισμό, με πιο προηγμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές να αναζητούν μια κοινή προσέγγιση βασισμένη στις στρατηγικές καινοτομίας τους για τη βελτίωση της ανάπτυξης του γαλάζιου τομέα στις επικράτειες τους.

Οι περιφέρειες και οι χώρες που μοιράζονται κοινό υδάτινο χώρο (θάλασσες και ποτάμια) χρειάζονται συντονισμένες γαλάζιες αναπτυξιακές πολιτικές για να σχεδιάσουν μελλοντικές πρωτοβουλίες καινοτομίας σε τομείς όπως οι θαλάσσιες μεταφορές, η ενεργειακή συνδεσιμότητα, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η προώθηση του βιώσιμου τουρισμού κ.ά.

Ο στόχος του έργου BLUEAIR (πλήρες όνομα Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3) είναι η ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων των περιοχών ADRION (περιοχή Αδριατικής-Ιονίου) στον καθορισμό μιας κοινής πολιτικής έξυπνης εξειδίκευσης (S3) στη γαλάζια ανάπτυξη και τη συμμόρφωση των τοπικών πρωτοβουλιών με τη στρατηγική EUSAIR. Στόχος επίσης είναι η ανάπτυξη μιας μακρο-περιφερειακής στρατηγικής για έξυπνη εξειδίκευση (S3) της γαλάζιας ανάπτυξης και η δημιουργία μιας αποκλειστικής κοινότητας καινοτομίας. Μια συντονισμένη προσέγγιση θα βελτιώσει τη διοικητική ικανότητα, την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη για τις Περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο καθώς και για ολόκληρη την περιοχή ADRION.

Η βελτίωση των ικανοτήτων σε θέματα καινοτομίας στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης, ο προσδιορισμός τομέων μακρο-περιφερειακού ενδιαφέροντος, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων για διακρατική συνεργασία, η υποστήριξη της ανάπτυξης μιας ενιαίας μακρο-περιφερειακής γαλάζιας στρατηγικής S3 για την περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου, είναι στόχοι προς επίτευξη για τον προσδιορισμό ενός κοινού στρατηγικού οράματος με την ενεργοποίηση εργαλείων, πρωτοβουλιών ανάπτυξης ικανοτήτων και αποτελεσματικών πρακτικών και Διαδικασιών Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.

Ο κύριος στόχος του έργου BLUE AIR είναι η ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των χωρών και περιφερειών ADRION στον καθορισμό μιας κοινής προσέγγισης για την εφαρμογή των πολιτικών S3 για την γαλάζια ανάπτυξη σε μακρο-περιφερειακό επίπεδο.

Κύρια αποτελέσματα του έργου:

 • Ίδρυση της κοινότητας καινοτομίας BLUEAIR
 • Αύξηση της γνώσης των παραγόντων καινοτομίας της μακρο-περιφέρειας στην γαλάζια ανάπτυξη S3
 • Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συνόλου εργαλείων για το S3
 • Προώθηση της καινοτομίας στη μακρο-περιφερειακή στρατηγική S3
 • Δημιουργία σχεδίου δράσης για την επένδυση στην καινοτομία και τη βελτίωση της γαλάζιας ανάπτυξης

Εταίροι του έργου:

 • Area Science Park, IT
 • Croatian Chamber of Commerce
 • Technology Park Ljubljana, SLO
 • Municipality of Izola, SLO
 • University of Piraeus Research Center, GR
 • Central Macedonia Region, GR
 • State Agency for Scientific Research and Innovation, AL
 • Technopolis Innovation and Entrepreneurship Center, Montenegro
 • Chamber of Commerce of Montenegro
 • University of Belgrade
 • Chamber of Commerce of the Federation of Bosnia and Herzegovina

Διάρκεια Έργου:  01.12.2020 – 31.05.2023
Σύνολο Προϋπολογισμού Έργου: € 2.440.000
Συγχρηματοδότηση Ε.Ε.:  € 2.074.000
Υπεύθυνος Επιστημονικός Συνεργάτης: Καθηγήτρια Μαρία Μποϊλέ

Μάθετε περισσότερα για το έργο