Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
22/03/2024

Οριστικά αποτελέσματα για την Επιλογή Εντεταλμένου Διδάσκοντα στο πλαίσιο της με αρ. πρ. 20240219/29.02.2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ0ΤΦ469Β7Τ-8ΛΚ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς” και κωδικό MIS 6005132


Συνημμένα Αρχεία

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ