Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
17/12/2019

Προκήρυξη Θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων


Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, του Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, (μη επιδοτούμενες και επιδοτούμενες) κατόχων μεταπτυχιακού διπλώματος, στις παρακάτω γνωστικές περιοχές του Τμήματος:

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (μη επιδοτούμενες)

1. Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική
2. Διοικητική κι Ποιότητα Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
3. Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού στη Ναυτιλία
4. Συστημική και Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στη Ναυτιλία
5. Μεταφορές και Συστήματα Μεταφορών
6. Λιμενική Οικονομική, Στρατηγική και Διοικητική
7. Ποσοτικές Μέθοδοι στις Μεταφορές
8. Περιβάλλον

ΘΕΜΑΤΑ (επιδοτούμενες)

1. Shipping Business Strategies for the new Competitive Environment (ΕΛΙΔΕΚ, Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Ι. Θεοτοκάς)
2. Human Resources Management for the digital era in Shipping Business (ΕΛΙΔΕΚ, Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Ι. Θεοτοκάς)
3. Η αλληλεπίδραση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στην ελκυστικότητα ενός λιμένος. (ΚΕΠΠ, Υπεύθυνος Καθηγητής κ. Κ. Χλωμούδης)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Έχουν Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο ως ισότιμο από το ΔΟΑΤΑΠ) που εμπίπτει σε γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος με βαθμό «Λίαν Καλώς»
 • Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιημένη όπως ο Νόμος ορίζει ή πλήρεις σπουδές σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο σε αγγλόφωνο ίδρυμα της αλλοδαπής.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ) που εμπίπτει σε γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Για Υ.Δ. που έχουν αναγνωρισμένη πενταετή τουλάχιστον ερευνητική εμπειρία σε αναγνωρισμένο Ερευνητικό Κέντρο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή τεκμηριωμένη πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία πλήρους απασχόλησης, είναι δυνατόν να μη ζητείται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020 στη Γραμματεία του Τμήματος (Καραολή και Δημητρίου 80, 1ος όροφος, γραφείο 113, ώρες: 09:00-12:00).

Σημείωση:

Στην αίτηση να αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής -η οποία μπορεί να είναι ελληνική ή αγγλική, καθώς και ο/η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής
 • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής, καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία.
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. (πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και άλλης γλώσσας εφ΄όσον υπάρχει).
  Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής.
 • Ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων

Για όσους επιλεγούν κατ΄ αρχήν, είναι δυνατόν να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά.

Οι υπό προκήρυξη Διδακτορικές Σπουδές διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4-8-2017) και τον σχετικό Κανονισμό του Τμήματος:

Για πρόσθετες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα προκήρυξη, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος (2104142075, 2175, 2397)

Από τη γραμματεία

MOIΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ