Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Σκοπός

α. Η κάλυψη των εκπαιδευτικών/διδακτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου,

β. η ανάπτυξη ερευνητικών, αναπτυξιακών και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου,

 γ. η κάθε μορφή συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που θεραπεύουν ίδια ή παρεμφερή γνωστικά αντικείμενα με αυτά του εργαστηρίου,

δ. η συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικών δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα του εργαστηρίου,

ε. η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, η διοργάνωση θερινών σχολείων, όπως επίσης και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων,

στ. η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.