Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Κέντρο Αριστείας

Αρχική Σελίδα > Έρευνα > Κέντρο Αριστείας

Η ίδρυση του Κέντρου Αριστείας στη Ναυτιλία (Maritime Center of Excellence) από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών έχει ως θεματικά αντικείμενα τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα και ειδικότερα όπως α) Ναυτιλιακής και Λιμενικής οικονομικής και πολιτικής, β) Οργάνωσης, Διοίκησης, Χρηματοοικονομικής  και Λειτουργίας Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων, γ) Εφαρμογών Ποιότητας και πληροφορικής στη ναυτιλιακή και λιμενική βιομηχανία, δ) Περιβαλλοντικών και τεχνολογικών εφαρμογών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ε) Ναυτασφαλίσεων, στ) Επιχειρηματικότητας, Εμπορικής Διαχείρισης και νομικών  εφαρμογών και αποτελεσμάτων από αυτήν κατά το εθνικό ή διεθνές δίκαιο, ζ) Συνδυασμένων Μεταφορών

Στόχος του Κέντρου Αριστείας στη Ναυτιλία είναι η καθιέρωση του ως παγκόσμιου Κέντρου Αναφοράς στον χώρο, η παροχή ερευνητικού έργου υψηλής ποιότητας και η πρακτική εφαρμογή του στην θαλάσσια οικονομία και την ελληνική και παγκόσμια κοινωνία καθώς και τη ναυτιλιακή βιομηχανία μέσω καινοτόμων μεθόδων και καλών πρακτικών, η συμβολή στην προστασία του θαλάσσιου και πολιτιστικού περιβάλλοντος, η συμμετοχή σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα, η ανάπτυξη συνεργασιών εντός του ακαδημαϊκού χώρου, αλλά και με επαγγελματικούς κλάδους που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ναυτιλίας, καθώς και η υποστήριξη κάθε φορέα, οργανισμού και ενώσεως σε θέματα του θεματικού αντικειμένου του Κέντρου.

Η επίτευξη των παραπάνω βασικών στόχων του Κέντρου Αριστείας στην Ναυτιλία θα πραγματοποιηθεί μέσω της υλοποίησης των ακολούθως ενδεικτικά αναφερομένων μερικότερων στόχων:

 1. Την εφαρμογή πρωτοτύπων και καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών για τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή καταξιωμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους.
 2. Την αξιοποίηση των πορισμάτων της διεξαχθείσας έρευνας ούτως ώστε να καθίσταται επωφελής για την οικονομία της χώρας και την κοινωνία.
 3. Την προώθηση της εξωστρέφειας του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η καθιέρωσή του ως σημείο αναφοράς στο χώρο της Ναυτιλίας σε διεθνές επίπεδο.
 4. Την συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος και του εξωτερικού, των οποίων οι στόχοι ταυτίζονται με αυτούς του Κέντρου Αριστείας, καθώς και η ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων και ερευνητικών πορισμάτων μεταξύ επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού έργου και διεθνούς φήμης.
 5. Την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του συνόλου του διεθνούς και εθνικού θεσμικού πλαισίου που καλύπτει το χώρο της Ναυτιλίας καθώς και η ανάδειξη των σχετικών νομοθετικών κενών και η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων για την κάλυψή τους,
 6. Την συμβολή του Κέντρου Αριστείας στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος μέσω της υποβολής επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων ασφαλούς εκμετάλλευσης των θαλασσίων πόρων και φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων ανάπτυξης της οικονομίας και άσκησης της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας.
 7. Την ανάδειξη της θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και η αποτελεσματική προστασία της
 8. Την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας μέσω της συμβολής στον σχεδιασμό άρτιων από τεχνικής απόψεως, φιλικών προς το θαλάσσιο περιβάλλον και οικονομικά επωφελών για την κοινωνία και το κράτος έργων.
 9. Την στήριξη και προώθηση της Ναυτιλιακής Επιχειρηματικότητας με την  υποβολή προτάσεων καινοτόμων και επιστημονικά άρτιων μεθόδων ανάπτυξης.
 10. Τη συνεργασία με φορείς και Οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και με τη Συστάδα της Ναυτιλίας (cluster) κατά τη χάραξη της πολιτικής που αφορά θέματα Ναυτιλίας.
 11. Την εκπαίδευση φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού φορέα σε θέματα του ευρύτερου χώρου της Ναυτιλίας που καλύπτονται από τα γνωστικά αντικείμενα του Κέντρου Αριστείας

Το Κέντρο Αριστείας στη Ναυτιλία θα αποτελείται από μέλη ΔΕΠ κατ΄ αρχήν του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών και στη συνέχεια του Πανεπιστημίου Πειραιώς με επιστημονικό έργο αναγνωρισμένου κύρους, αλλά και από επιστήμονες διεθνούς φήμης με σημαντική προσφορά στα θεματικά αντικείμενα του Κέντρου.

Παράλληλα το Κέντρο θα είναι ανοικτό και προσβάσιμο σε ερευνητικές ομάδες, οι οποίες διαθέτουν τις ερευνητικές υποδομές και τις διεθνείς συνεργασίες που θα συνεισφέρουν στην υλοποίηση και προώθηση του ερευνητικού έργου του Κέντρου.