Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Στόχος

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Ναυτιλία»

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Ναυτιλία» (M.Sc. in Shipping), παρέχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Ναυτιλιακής και Λιμενικής Οικονομικής, και της Οργάνωσης και Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Λιμένων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Στόχος του Προγράμματος είναι:

• Να παράσχει προηγμένη διεπιστημονική γνώση σε διασυνδεδεμένα αντικείμενα που αφορούν τη Ναυτιλιακή και Λιμενική Βιομηχανία τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική Αλυσίδα.
• Να αναπτύξει σε βάθος τη διεπιστημονική έρευνα στους Τομείς της Ναυτιλίας.
• Να προετοιμάσει ικανά στελέχη που θα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Ναυτιλιακής και Λιμενικής Βιομηχανίας, των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
• Να καλύψει τις ανάγκες για εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και φορέων του δημοσίου.

Προσδοκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ενότητα προσδοκώμενων αποτελεσμάτων Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Ναυτιλία” οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:
Γνώσεις Διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση μεταπτυχιακού επιπέδου στους τομείς της Διαχείρισης, Πολιτικής και Οικονομικής των Λιμένων, της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας καθώς και σε θέματα αιχμής στους τομείς αυτούς
Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών της οικονομικής και διοίκησης με έμφαση στην εφαρμογή τους στους τομείς ειδίκευσης του προγράμματος
Διαθέτουν αυξημένη κριτική αντίληψη σε θέματα που άπτονται των σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων στους τομείς ειδίκευσης του προγράμματος
Δεξιότητες Εφαρμόζουν τις θεωρίες και μεθοδολογίες οικονομικής και διοίκησης σε έρευνες, μελέτες και εργασίες που αφορούν σε θέματα Ναυτιλίας, Λιμένων και Εφοδιαστικής.
Εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες στην εξεύρεση λύσεων σε σύνθετα προβλήματα των τομέων ειδίκευσης του προγράμματος τόσο σε ερευνητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Αξιολογούν, ερμηνεύουν και συνθέτουν επιστημονικές έρευνες σε θέματα Ναυτιλίας, Λιμένων και Εφοδιαστικής και τις παρουσιάζουν και προβάλουν με οργανωμένο και σαφή τρόπο.
Αναλύουν και διατυπώνουν με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο προτάσεις και λύσεις σε σύνθετα προβλήματα των τομέων ειδίκευσης του προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο και περιβάλλον που τα διαμορφώνει.
Ικανότητες Έχουν αυτονομία στην επικαιροποίηση και απόκτηση νέων γνώσεων και ικανοτήτων για την κατανόηση του δυναμικού και μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος της Ναυτιλίας, των Λιμένων και της Εφοδιαστικής
Εφαρμόζουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιοτήτες για την αξιολόγηση και προαγωγή καλών πρακτικών στους τομείς ειδίκευσης του Προγράμματος
Επιλύουν πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τομείς της Ναυτιλίας, των Λιμένων και της Εφοδιαστικής με χρήση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος
Οργανώνουν και διαχειρίζονται ομαδικές δραστηριότητες και ομάδες εργασίας

Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ «Ναυτιλία»

Δήλωση Ποιότητας του ΠΜΣ στη «Ναυτιλία» του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών

Το ΠΜΣ στη «Ναυτιλία» του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεσμεύεται να διασφαλίζει την ποιότητα σε όλες τις πολιτικές και δραστηριότητές του. Δεσμεύεται να παρέχει στους φοιτητές του σύγχρονα, ποιοτικά και ανταγωνιστικά προγράμματα εκπαίδευσης και έρευνας πλήρως εναρμονισμένα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και χρήσιμες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό, το ΠΜΣ στη «Ναυτιλία» του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρέχει ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διαμορφωμένο με επίκεντρο τον άνθρωπο, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους, ισότιμο και χωρίς αποκλεισμούς.

Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος

Η Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ στη «Ναυτιλία» του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος και του Ιδρύματος και εστιάζει στη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του.

Οι κύριοι στόχοι του ΠΜΣ στη «Ναυτιλία», οι οποίοι αναπτύσσονται με γνώμονα τους αντίστοιχους στόχους του Ιδρύματος, περιλαμβάνουν τους ακόλουθους:

 • Εστίαση στον άνθρωπο και διαμόρφωση ενός δημιουργικού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για διδάσκοντες, φοιτητές και στελέχη της διοίκησης του Προγράμματος
 • Παροχή εξειδικευμένης γνώσης αιχμής προσαρμοσμένη στις επιστημονικές εξελίξεις και ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας
 • Παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής παιδείας και εξειδικευμένης εκπαίδευσης στους φοιτητές του Προγράμματος
 • Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και διασφάλιση των προϋποθέσεων για την επίτευξη των στόχων των φοιτητών και του προσωπικού του Προγράμματος
 • Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας με έμφαση στη διασύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας με τη διδασκαλία και την παραγωγή
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης μέσω διεθνών δικτυώσεων και συνεργασιών με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς καθώς και με φορείς της αγοράς για την προώθηση και αναβάθμιση των δράσεων του Προγράμματος
 • Ισχυροποίηση της διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία και ενίσχυση του κοινωνικού αντίκτυπου των δράσεων του Προγράμματος
 • Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών και υπηρεσιών για την επίτευξη ενός άρτιου υλικοτεχνικού περιβάλλοντος για την αποδοτικότερη λειτουργία του Προγράμματος

Η Πολιτική Ποιότητας εστιάζει στην επίτευξη των στόχων του Ιδρύματος και του Τμήματος, και των επιμέρους στόχων του Προγράμματος. Οι στόχοι αυτοί υπαγορεύουν συγκεκριμένες δράσεις και συνοδεύονται από αντίστοιχους δείκτες που επιτρέπουν τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής του. Οι επιμέρους στόχοι του Προγράμματος περιλαμβάνουν τους ακόλουθους:

 • Παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους τομείς της Ναυτιλιακής και Λιμενικής Οικονομικής, και της Οργάνωσης και Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Λιμένων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
 • Παροχή προηγμένης διεπιστημονικής γνώσης σε διασυνδεδεμένα αντικείμενα που αφορούν τη Ναυτιλιακή και Λιμενική Βιομηχανία τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ανάπτυξη σε βάθος της διεπιστημονικής έρευνας στους Τομείς της Ναυτιλίας
 • Προετοιμασία ικανών στελεχών που θα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Ναυτιλιακής και Λιμενικής Βιομηχανίας, των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής
 • Κάλυψη των αναγκών για εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και φορέων του δημοσίου
 • Συνεχής βελτίωση της διδασκαλίας, του ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών, με σχετική δέσμευση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος
 • Ενίσχυση της διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης με άλλους φορείς και οργανισμούς του ναυτιλιακού cluster σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο

Η διασφάλιση Ποιότητας του ΠΜΣ στη «Ναυτιλία» βασίζεται στη στενή συνεργασία μεταξύ του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των εξωτερικών συνεργατών του Προγράμματος, για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προκειμένου το Πρόγραμμα να ανταποκρίνεται τόσο στις διεθνείς προκλήσεις εκπαιδευτικής αριστείας όσο και στις απαιτήσεις που δημιουργεί το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που χαρακτηρίζει έντονα τους Τομείς της Ναυτιλίας, των Λιμένων και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Το Πρόγραμμα είναι προσηλωμένο στη διασφάλιση της επίτευξης των παραπάνω  στόχων που έχουν τεθεί μέσω της υιοθέτησης μιας κατάλληλα στοχευμένης φοιτητο-κεντρικής, ακαδημαϊκής και ερευνητικής στρατηγικής.

Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ)

Υπεύθυνη για την εσωτερική διασφάλιση της ποιότητας του Ιδρύματος είναι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), όργανο της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος. Τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος. Η ΟΜΕΑ ορίζεται από τη Συνέλευση και έχει ρόλο επιτελικό, συντονιστικό αλλά και εκτελεστικό σχετικά με τις διαδικασίες ποιότητας.

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) καθορίζει τις διεργασίες σχετικά με την αποτελεσματική οργάνωση το συνόλου των Υπηρεσιών του Προγράμματος, την αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων και τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Επιπλέον, προσδιορίζει την ευθύνη της Ηγεσίας του Ιδρύματος για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και υποστηρίζει της ακαδημαϊκές αρχές της δεοντολογίας και της αποτροπής των διακρίσεων.

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ στη «Ναυτιλία», πεδίο εφαρμογής του ΕΣΔΠ είναι η διασφάλιση ποιότητας του Προγράμματος, των διοικητικών υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας λειτουργίας και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οι ακόλουθες βασικές διαδικασίες διαχείρισης της ποιότητας εφαρμόζονται σε συνεχή βάση, με συνεργασία των μελών της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ στη «Ναυτιλία»:

 • Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και σχετίζονται με την παροχή άριστης εκπαίδευσης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου έρευνας.
 • Διασφάλιση ποιότητας μέσω της πρόσληψης υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού.
 • Συνεχής κινητοποίηση και υποστήριξη των φοιτητών στην εμβάθυνση της γνώσης σε τομείς αιχμής και στην απόκτηση δεξιοτήτων σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία σχετικά με τα αντικείμενα του Προγράμματος.
 • Τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών της πολιτικής ποιότητας και της συστηματικής παρακολούθησης δεικτών απόδοσης.
 • Αξιολόγηση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, καθώς και των υπηρεσιών διοίκησης και υποστήριξης.
 • Εσωτερική αξιολόγηση.

Πιστοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Η πιστοποίηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας πραγματοποιείται από την ΕΘΑΑΕ. Αποτελεί διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης η οποία λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και, εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα, ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Standards Guidelines 2015) με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η ΜΟΔΙΠ οργανώνει, προετοιμάζει και υποστηρίζει το Πρόγραμμα για/κατά την εξωτερική αξιολόγηση/πιστοποίηση, ενώ, παράλληλα, βοηθά στην εισαγωγή βελτιώσεων, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των εμπειρογνωμόνων.

Τα αποτελέσματα της στρατηγικής για τη διασφάλιση της ποιότητας τεκμηριώνονται  στις εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης, στις αναλυτικές πληροφορίες για τη στοχοθεσία του Προγράμματος και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθημάτων του ΠΜΣ, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος, στις θετικές αξιολογήσεις των φοιτητών του Προγράμματος, στην πλήρη ευθυγράμμιση με τα Ευρωπαϊκά και τα Διεθνή Πρότυπα (σύστημα ECTS), στην αποδοχή των αποφοίτων για διδακτορικές σπουδές σε ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και στην επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνική εξέλιξή  τους.

Πλαίσιο Πολιτικής Ποιότητας του Ιδρύματος

 1. Η λειτουργία του Ιδρύματος πραγματοποιείται στη βάση διεθνών προτύπων ποιότητας.
 2. Η πολιτική ποιότητας συντάσσεται με τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους του Ιδρύματος σε επίπεδο ακαδημαϊκών και διοικητικών λειτουργιών.
 3. Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό) αναγνωρίζουν και υποστηρίζουν την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος, καθώς και συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας που κατά περίπτωση τους αφορούν.
 4. Έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που περιλαμβάνει Πολιτική Ποιότητας, διαδικασίες και δείκτες απόδοσης, για να συμβάλλει στην υλοποίηση του οράματος  και της αποστολής του Πανεπιστημίου.