Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιά
Πληκτρολογήστε και πατήστε enter
Δομή Προγράμματος
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πρώτη Περίοδος Δεύτερη Περίοδος
Ναυτιλιακή Οικονομική (ECTS 4) Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (ECTS 4)
Λιμάνια και Συνδυασμένες Μεταφορές (ECTS 4) Οικονομική και Διοίκηση Λιμένων (ECΤS 5)
Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου (ECTS 4) Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ECTS 4)
Γεωπολιτική, Ενέργεια και Ναυτιλία (ECTS 3) Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου (ECTS 2)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τρίτη Περίοδος Τέταρτη Περίοδος
Ναυτασφαλίσεις (ECTS 4) Ναυλώσεις (ECTS 5)
Λειτουργική Διαχείριση Πλοίου (ECTS 4) Θαλάσσιος Τουρισμός (ECTS 2)
Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική (ECTS 5) (Επιλογή 2 μαθημάτων)
Ασφάλεια στη Ναυτιλία (ECTS 2) Περιβάλλον στη Ναυτιλία και τις Λιμενικές Υπηρεσίες (ECTS 4)*
Πληροφορική – Εφαρμογές στη Ναυτιλία τα Λιμάνια και τα Logistics (ECTS 4)*
Ναυτικό Δίκαιο και Θεσμοί (ECTS 4)*
Διεθνή Οικονομικά – Θαλάσσιο Εμπόριο (ECTS 4)*

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πρακτική Άσκηση ως Μάθημα (30 ECTS)
ή
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30